大悲咒讲解网
大悲咒讲解网
瑜伽师地论全文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第八十九卷(注音)

导读:摄事分中契经事处择摄第二之一  如是已说行择摄。处择摄我今当说。总嗢拖南曰  初安立等智同等最后当知离欲等  别嗢拖南曰  安立与差别愚不愚教授  解脱烦恼业皆广说应知...

瑜伽师地论第八十九卷(注音)shī

lùn


shí
jiǔ
juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
chù

shè

èr
zhī


shì

shuō
xíng

shè

chù

shè

jīn
dāng
shuō

zǒng

tuō
nán
yuē

chū
ān

děng
zhì
tóng
děng
zuì
hòu
dāng
zhī


děng

bié

tuō
nán
yuē

ān


chà
biéjiào
shòu

jiě
tuō
fán
nǎo

jiē
guǎng
广
shuō
yīng
zhī

yóu

zhǒng
xiāng

dāng
zhī
ān

zhū
shòu
chà
biéxìng


èr
suǒsān
suǒ
yuánzhù
bànsuí
zhuǎnxìng

zhě

wèi
yǒu
sān
shòu
èr


sān

suǒ


zhě

wèi
yǒu
liù
zhǒng


yǎn
ěr

shé
shēnsuǒ
yuán

zhě

wèi

děng
liù
suǒ
yuán
jìng
jiè

zhù
bàn

zhě

wèi
xiǎng

huò

shàn

shàn


xīn
xiāng
yīng

suí
zhuǎn

zhě

wèi

xiāng
yīng
xīn
yóu
sān
shòu
suí
zhuǎn


wéi
zhū
shòu
tóng
shēng
tóng
miè
suǒ

zhǐ
chù
shì

xiāng
ān

zhū
shòu

dāng
zhī

yǒu

zhǒng
chà
biéchù
chà
bié

èr
wài
chù
chà
bié

sān
liù
shí
shēn
chà
bié


liù
chù
shēn
chà
bié


liù
shòu
shēn
chà
bié

liù
liù
xiǎng
shēn
chà
bié


liù

shēn
chà
bié


liù
ài
shēn
chà
bié

dāng
zhī

zhōng
yóu
sān
qián
sān
chà
bié

yóu
shòu
yīn
yuán
chà
bié

yóu
sān


chù
guǒ
chà
bié

yóu
fēn
bié
shòu
suí
yán
shuōliù
chà
bié

suǒ

zhě


shòu
zhū
shòu
shí
zuò

shì
xiǎng


jīn
lǐng
shòu

fēi

wéi

suí

yán
shuō

yóu

fán
nǎo
èr

rǎn


dāng
zhī
jiàn

liǎng
zhǒng
chà
bié

suǒ

zhě


yóu


shòu
ruò

ruòzào
zuò


suǒ
zào
zuò


shì

shì
shēng
ài
qiú
yuàndāng
zhī
lüè
yǒu
èr
zhǒng

qiē


shǎo
fēn

qiē

èr

qiē

qiē


shuō

qiē
jiē

cháng
zhě

dāng
zhī


shǎo
fēn

qiē

wéi

qiē
xíng
fēi

wéi


yán

qiē

jiē


zhě

dāng
zhīqiē

qiē

yòu
yóu
sān
xiāng
yīng
zhī
shìyóu

xìng


èr
yóu
yīn
yuán


sān
yóu
guǒ
xìng

zhě

wèi
yóu
chán


shì
wàng
shī


xiàn
zài
shì
yóu
suí
mián


shì
dāng
lái
wàng
shī
zhīyīn
yuán

zhě

wèi


xiāng
shòu
ān

zhōng


néng
jué
liǎo
shì

cháng
děng


biàn


chū
zhōng
hòu
wèi
suǒ
yǒu
nǎo
luàn
jiē

liǎo


dāng
zhī

shì

shēng
lǎo
bìngxìng

néng
jué
liǎo

chū
nǎo
luàn
zhě

wèi
yóu
shēng


zhōng
nǎo
luàn
zhě

wèi
yóu
bìng


hòu
nǎo
luàn
zhě

wèi
yóu
lǎo

èr
zhǒng
guǒ

zhě

wèi
chóu
děng

ài
děng

rǎnyóu
sān
zhǒng
xiāng
dāng
zhī

xìng


èr
yóu
ài


sān
yóu
zhàng

xìng
zhě

wèi


xiāng
shòu
ān

zhōng

shàn
néng
jué
liǎo

xiāng
gòng
xiāng

yóu

néng
duàn

qiē
fán
nǎo

néng
jué
shèng


néng
zhèng
niè
pánài
zhě

yóu

zhǒng


wèi
yóu
yùn

biàn

qiē
chù
suí
zhúyóu

tiān


shí
shí
jiān
néng
shù
rén
chí
zhàng
ài
fán
nǎo

néng


shēng
suǒ
shēng
zhòng

zuò


zhàng
zhě

wèi
yuán

xiàn
jiàn
jìng
fán
nǎo


yuán
fēi

xiàn
jiàn
jìng
chán

huò

suí
mián


zhū

shì
zūn

shèngyóu
sān
zhǒng
xiāng
néng
zhèng
jiào
shòu
zhū


zhòng


děng
wéi
sān


yǐn
dǎo
jiào
shòu

èr
suí

suǒ
yīng

suǒ
yuán
jìng
ān
chù
jiào
shòu

sān
lìng
suǒ
huàjiào
shòu


shì
jiào
shòu

dāng
zhī

shì
sān
zhǒng
shén
biàn


yóu
èr
zhǒng
xiāng
yīng
qiú
néng
chéng
jiù
jiě
tuō
miào
huì


zhě


wén


jiǔ
yuǎn
xiāng

huì

néng
chéng
jiù
yǒu
xué
jiě
tuō

èr
zhě
yǒu
xué
jiǔ
yuǎn
xiāng

huì

néng
chéng
jiù

xué
jiě
tuō


lüè
yǒu
èr
zhǒng
jiě
tuō
chéng
jiù


zhě
yǒu
xué

èr
zhě

xué

yǒu
xué
zhě

wèi
jīn
gāng

sān

xué
zhě

wèi


shàng


xīn
qīng
jìng
xíng

chú
yǒu

zhǒng

duō
yǒu
suǒ
zuò


děng
wéizhèng
jiào
shòu

èr
shē


zhī

sān


shè

zhījiān
yīn
zhòng
jiā
xíng


chū
shì
jiān
huì

zhèng
jiào
shòu
zhě

wèi
yǒu
sān
zhǒng
zhèng
yǒu
suǒ
xiǎn


zhě

shī

èr
zhě
guǐ
fàn
zūn
zhòng

sān
zhě
tóng
fàn
xíng
zhě

zhù


zài
jiā
yīng
ruì


shì
míng
wéi
sān
zhǒng
zhèng
yǒu

zhū
yǒu
zhì
zhě
cóng

yīng
qiú


shàn
mén
zhēn
zhèng
jiào
shòu

shē


zhī
zhě

wèi

yǒushī
luó
zhù

guǎng
广
shuō
yīng
zhī

shēng
wénshì
shī
luó


zhù


biàn
便

yǒu
huǐ


huǐ

huān

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


xīn
dìngshè

zhī
zhě

wèi

sān
zhǒng
suí

yán
jiào


shèng
zhèng
yán
jiào

èr
yàn

yán
jiào

sān
lìng
xīn

gài

ài
yán
jiào

yún

shèng
zhèng
yán
jiào

wèi

zhòng
shèng


xué
yùn
suǒ
yǒu
yán
jiào


shì
xuān
shuō
zhū
shèng
chéng
jiù

shì
jiè


shì
dìng


shì
huì


shì
jiě
tuō


shì
jiě
tuō
zhì
jiàn

yún

yàn

yán
jiào

wèi

sān
zhǒng
lìng
zēng
shǎoyán
jiào
duàn

xiū
lìng

kuì
nào
yán
jiào

yún

lìng
xīn

gài

ài
yán
jiào

dāng
zhī

jiào

yǒu
sān
mén


zhě

qiē
fán
nǎo
gài

gài

ài
yán
jiào

èr
zhě

gài

gài

ài
yán
jiào

sān
zhě

míng
gài

gài

ài
yán
jiào

dāng
zhī

zhōng

wéi
zhèng

duàn

miè
jiè
suǒ
yǒu
yán
shuō

shì
chū
yán
jiào

jiàn
shēng
gōng
suǒ
zhì
gài
chù
zhū
xíng
shēn
jiàn
guò
huàn
suǒ
yǒu
yán
shuō

dāng
zhī
shì
míng

èr
yán
jiào

suí
shùn

shì
yuán
xìng
yuán

suǒ
yǒu
yán
shuō

dāng
zhī
shì
míng

sān
yán
jiào


shì
sān
zhǒng
yán
jiào

zǒng
míng


shè

zhī

yòu

yán
jiào

lüè
yán
zhī

yǒu
sān
zhǒng


néng
shēng


yán
jiào

èr
néng
zhèng
ān
chù

liáng
yán
jiào

sān
néng
zhèng
ān
chù
zuò

yán
jiào

wèi
shèng
zhèng
yán
jiào
míng
néng
shēng


yán
jiào

yàn

yán
jiào
míng
zhèng
ān
chù

liáng
yán
jiào

lìng
xīn

gài

ài
yán
jiào
míng
zhèng
ān
chù
zuò

yán
jiàoyán
jiào
shēng
shē


suǒ
shè
shòu
huì

míng


shè


shì

shuō

yán
jiào

míng


shè

zhī

yún


jiān
yīn
zhòng
jiā
xíng

wèi
cháng
suǒ
zuò

wěi

suǒ
zuò

qín
jīng
jìn
zhù

dāng
zhī


zhǐ
guān
jiā
xíng

yòu
qín
jīng
jìn
yīng
zhī

zhǒng


bèi
jiǎ
jīng
jìn

èr
jiā
xíng
jīng
jìn

sān

xià
jīng
jìndòng
jīng
jìn

jīng
jìn


zhōng
zuì
chū
dāng
zhī


měng

suí
suǒjiān

yǒng
hàn
fāng
biàn
便


wéi
zhèng

suǒ
shòu
zhū
qīng
miè


qiènéng
kān
rěn
hán

děng


hòu

xià
liè

shēngxīn
qiú
hòu
hòu
zhuǎn
shēng
zhuǎn
miào
zhū
gōng

zhù


yóu

shì
qín
jīng
jìn
zhù


xiàn
guān

zhèng

zhū
shèng
chū
shì
jiān
huì


xiū
dào
zhōng

zhǐ

huì

ruò
xíng
ruò
zhù

néng
zhèng
chú
qiǎn
suǒ

shēn
zhōng
zhū
suí
fán
nǎo

lìng
xīn
qīng
jìng

wèi
zhù

luò
huò

luò
biān

ruò
jiàn
shǎo
zhuàng
duān
yán
měi
miào
xíng

biàn
便
zuò


weí

jìng

wéi

sǔn
hài
yuán

tān


ruò


rén


nǎo
luàn


biàn
便
zuò


weí

xiāng

wéi

sǔn
hài
yuán

tiánshì
xíng
shí
néng
zhèng
chú
qiǎn
zhū
suí
fán
nǎo

lìng
xīn
qīng
jìng

ruò
yuǎn

chù
xiū


chū
èr
zhǒng

niàn

chú
qiǎn

děng
zhū
è
xúnshì
zhù
shí
néng
zhèng
chú
qiǎn
zhū
suí
fán
nǎo

lìng
xīn
qīng
jìng
shì

suǒ
zhèng

chū
shì
jiān
huìqiē
xíng
xiū

cháng
xiǎng

néng
zhèng
juān
chú
suǒ


màn


shì
shàn
shì
wéi
suǒ

zhǐ
dǎo
jiào
shòu
qián
xíng

yóu

jiàn

néng
zhèng
yǒu
xué
yuán
mǎn
jiě
tuō


jīn
gāng

sān

zhèng

xué
yuán
mǎn
jiě
tuō


qiē
fán
nǎo
jiēyún

jiě
tuō

wèi


jìng
duàn
duì
zhìqiē
fán
nǎo
pǐn
lèi

zhòng
yǒng

miè


zhèng

zhuǎn

lìng
zhū
fán
nǎo
jué
dìng
jīu
jìng
chéng

shēng


shì
míng
jiě
tuō

ruò
shèngsuǒ
yǒu
chù

wéi

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
suǒ
yǒu
zhū
xíng


néng
ān
zhù
shēng
yǒu
dǐng
dìng

ěr
shí

jiān
néng
suí
zhèng

zhū
lòu
yǒng
jìn

ruò
suǒ

wèi
suī
néng
jiàn
duàn


zhū
lòu

rán
fēi

jiān
néng
suí
zhèng

zhū
lòu
yǒng
jìn


shì
nǎi
zhì

suǒ
yǒu
chù
wèi

zhū

jiè


qiē
fán
nǎo

wéi
chú

míng
shuō
míng

lòu

zhūèr
jiè
suǒ


qiē
fán
nǎo

wéi
chú

míng
shuō
míng
yǒu
lòu

ruò
zhū
yǒu
qíng

huò
wèihuò
chú
zhū
wài
dào
suǒ
yǒu
xié

fēn
bié

chī
suǒ
shēng
è
jiànxīnè
jiàn


zhūfēn
xún
qiú


fēnnǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chùsān
jiè
suǒ
yǒu

zhì

zǒng
shè
wéi
míng
lòu


yǒu
jiǔ
zhǒng
shì
néng
dāng
zhī
jiàn

jiǔ
jié
chà
bié

yún

jiǔ
shìzài
jiā
pǐn

ài
yǒu
qíng
fēi
yǒu
qíng
shù

qiē
jìng
jiè
tān
ài
chán
shì

èrpǐn

è
yǒu
qíng
fēi
yǒu
qíng
shù

qiē
jìng
jiè
tián
huì
chán
shì

sān

yǒu
qíng
shù
jiāo
màn
chán
shì

ruò


liù

è
shuō

zhū
chū
jiā
pǐn
sān
zhǒng
xié

shēng
jiě
chán
shì

wèi

tīng
wén

zhèngxié

weífēi
fāng
biàn
便
suǒ
shè
xiūshì
chà
bié

wéi
sān
zhǒngshàn
shuōshēng
jiě
chán
shìchū
jiā
pǐn
zhì
pín
qióng
shì

jiǔ

zài
jiā
pǐn
cái
pín
qióng
shì

yóu

jiǔ
shì


suǒ
yīng
dāng
zhī
pèi
zhǔ
ài
děng
jiǔ
jié


zhōng
yóu

biàn
huài
xīnzhèng

qiān

yóu

dāng
lái
zhì
huì
pínsuí
suǒ
yīng
pèi
zhǔ
yīng
zhī


yóu
wéi
tān

suǒ
chán
néng
suí
shùn

shòu
jìng
jiè
xīn

néng
shè


shì
tián

suǒ
chán
néng
suí
shùn

shòu
jìng
jiè
xīn

néng
shè

yóu

chī

suǒ
chán
néng
suí
shùn
fēi


shòu
zhōng
yōng
jìng
jiè
xīn

néng
shè

yóu

yīn
yuán


sānfán
nǎo
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng
suí


shēn

shuō
míng
suí
mián

néng
wéi
zhǒng

shēng


qiē
fán
nǎo
chán


dāng
zhī


jiàn


zhǒng

yóu
wèi


pǐn
chà
bié


yóupǐn
chà
bié


yóu
èr

pǐn
chà
bié


yóu
wèi


pǐn
chà
bié


jiàn


tān
tián
huì
suí
mián

yóupǐn
chà
bié


jiàn

yǒu
tān
suí
mián

yóu
èr

pǐn
chà
bié


jiàn

màn

míng
jiàn

suí
mián


shì
zǒng
shè

qiē
fán
nǎo


suí
fán
nǎo
zhě

wèi
tān

shàn
gēn

tián

shàn
gēn

chī

shàn
gēn

ruò
fèn
忿
ruò
hèn


shì
guǎng
广
shuō
zhū

huì
shì

dāng
zhī

zhōng
néng


qiē

shàn

tān

míng
tān

shàn
gēn

tián
chī

ěr

ruò
tián
huì
chán
néng
lìng
miàn
mào
cǎn
liè
fèn


shuō
míng
wéi
fèn
忿


huái
怀
yuàn
jié

míng
wéi
hèn

yǐn
cáng
zhòng
è

míng
wéi


rǎn

jīng
huáng

míng

nǎo

xīn
huái
怀
rǎn
róng

míng
wéi
shēng

shēn
huái
怀

lìn


míng
wéi
qiān

wéi

wǎng


huái
怀

móu
wài
xiàn
bié
xiāng


míng
wéi
kuáng
xīn


zhèng
zhí


míng

xiǎn

jiě
xíng
xiémíng
wéi
chǎn


suǒ
zuò
zuì
wàng


xiū


míng

cán


suǒ
zuò
zuì
wàng


chǐ


míng

kuìxià
liè
wèi

wéi
shēng

huò


děng
wèi

wéi
děng

lìng
xīn
gāo


míng
wéi
màn


děng
wèi
shēng

shēng
wèi
děng

lìng
xīn
gāo


míng
guò
màn


shēng
wèi
shēng
lìng
xīn
gāo

míng
màn
guò
màn

wàng
guān
zhū
xíng
wéi


suǒ

lìng
xīn
gāo


míng

mànshū
shēng
suǒ
zhèng

zhōng
wèi

wèi


lìng
xīn
gāo


míng
zēng
shàng
màn


duō
shēng
zhōng
wèi

shǎo
liè

lìng
xīn
gāo


míng
xià
liè
màn

shíwèi

yǒu


lìng
xīn
gāo


míng
xié
màn

xīn
huái
怀
rǎn

suí
shì
róng

xíng
xiāng
shū
dàn


míng
wéi
jiāo


zhū
shàn
pǐn


qín
xiū


zhū
è

xīn

fángmíng
fàngzhū
zūn
zhòngtián
xīn

qiān
jìng

shuō
míng
wéi
ào

ruò
fán
nǎo
chán
néng
lìngzhí
chí
dāo
zhàng
dǒu
sòng
wéi
zhèng

míng
fèn


xīn
huái
怀
rǎn

wéi
xiǎn


jiǎ
xiàn
wēimíng
wéi
jiǎo

xīn
huái
怀
rǎn


wéi
xiǎnhuò
xiàn
qīn
shì

huò
xíng
ruǎnmíng
wéi
zhà

xīn
huái
怀
rǎn


yǒu
suǒ
qiú
jiǎo
shì
xíngmíng
xiàn
xiāng

xiàn
xíng
zhē

yǒu
suǒ

gài


míng
yán
qiú


suǒshēngshuō
huò


gēng
qiú
shēng


shì

shuō
míng


qiúxiàn


yuǎn

qiān
gōngzūn
zhòng
ér

zūn
zhòng


míng

jìngshùn
yán
xìng

kān
rěn


míng
è
shuō

zhū
yǒu
péng
chóu
yǐn
dǎo
lìng
zuò
fēi


shì

míng
wéi
è
yǒu

dān
zhuó
cái

xiǎn

shí


lìng

zhī


míng
è
rén
suǒ

qiú
guǎng
广


yǎng
gōng
jìng


mínghuái
怀
rǎn

xīn
xiǎn

shílìng

zhī
míng


fǎn


míng
wéi

rěn


tián
fǎn
tiánfǎnnòng
fǎn
nòng

dāng
zhī

ěrzhū

shēn
shēng
tān
ài

míng
wéi
dān
shìzhū

shēn
shēng
tān
zhuó

míng
biàn
dān
shì


shēng

liè
suí

suǒ
yīng

dāng
zhī

ěr


zhū
jìng
jiè
shēn

dān
zhuó

shuō
míng
wéi
tān


zhū
è
xíng
shēn
shēng
dān
zhuó

míng
fēi

tān

děng
zhū
cái
bǎo

zhèng
shòu
yòng

míng
wéi
zhí
zhuówěi

suǒ
yǒu
cái

guī

míng
è
tān

wàng
guān
zhū
xíng
wéi


suǒ

huò
fēn
bié

huò
shì

shēng

shuō
míng
wéi
jiàn


jiā

jiàn
wéi
suǒ

zhǐ


zhū
xíng
zhōng


cháng
jiàn

míng
wéi
yǒu
jiànduàn
jiàn
míng

yǒu
jiàn

dāng
zhī

gài

qián
dìng


shuō


xiāng


suǒ


fēi
shí
shuì
chán
zhī
suǒ
suímíng
mèng

dēng
méng

fēi
chù


shuō
míng
zhòng
gāng
qiáng
xīn

diào
róu


shēn
shū


yuē
pín
shēn


suǒ
yǐn
shí

shàn
tōng


ruò
guò
ruò
jiǎn

shì

míng
wéi
shí

zhī
liàng


suǒ
yīng
zuò
ér
biàn
便

zuò

fēi
suǒ
yīng
zuò
ér
gēng
fǎn
zuò


suǒ
wén

xiū


zhōng

fàng

wéi
xiān


gōng
yòng

míng

zuòsuǒ
yuán
jìng
shēn
shēngyóu

měi
shuì
yǐn


xīn

shì

shuō
míng

yīng


zhuǎn

qīng
miè


míng
xīn
xià
liè

wéi
xìng
nǎomíngxìng
hǎo

xián


míng
bēi

訿


kuáng
shī
cháng
zūn
zhòng

tián

tóng

zhě

míng

chún
zhí

shēn

èr

jiē

gāo
shū

xīn
gāng
jìn
yòu

qīng
jié

míng


ruǎn


zhū
jiè
jiàn
guǐ

zhèng
mìng
jiē

tóng
fēn

míng

suí
shùn

tóng
fēn
ér
zhuǎn
xīn
huái
怀
ài
rǎn

pān
yuán
zhū

yán

suí
shùn
suí
zhuǎn

míng

xún


xīn
huái
怀
zēng
èpān
yuán

ráo

xiāng
yán

suí
shùn
suí
zhuǎn

míng
huì
xún


xīn
huái
怀
sǔn
nǎopān
yuán
nǎo
luàn
zhī
xiāng
yánqián
shuō

míng
hài
xún


xīn
huái
怀
rǎn


pān
yuán
qīn
yánqián
shuō

shì

shuō
míng
qīn

xún


xīn
huái
怀
rǎn


pān
yuán
guó
yánqián
shuō

shì

shuō
míng
guó

xún


xīn
huái
怀
rǎn


pān
yuán


tuī
tuō
qiān
yán

hòu
shí
wàng
yánqián
shuō

shì

shuō
míng


xún


xīn
huái
怀
rǎn


pān
yuán


ruò
liè
ruò
shēngyánqián
shuō

shì
míng
qīng
miè
xiāng
yīng
xún


xīn
huái
怀
rǎn


pān
yuán
shī
zhǔ
wǎng
huán
jiā
shì
yán

suí
shùn
suí
zhuǎn

shì
míng
jiā
shì
xiāng
yīng
xún


chóu
tàn
děng
shì

qián
yīng
zhīqiē
fán
nǎo
jiē
yǒu

chán

yóu
xiàn
xíng
zhě

míng
chán


rán
yǒu

zhǒng
zhū
suí
fán
nǎoshí
zhōng
shù
shù
xiàn
xíng

shì

wéi


zhǒng
wéi
chán

wèi

xiū
xué
zēng
shàng
jiè
shí


cán

kuì
shù
shù
xiàn
xíng
néng
wéi
zhàng
ài

ruò

xiū
xué
zēng
shàng
xīn
shí

hūn
chén
shuì
mián
shù
shù
xiàn
xíng
néng
wéi
zhàng
ài

ruò

xiū
xué
zēng
shàng
huì
shí

jiǎndiào

è
zuò
shù
shù
xiàn
xíng
néng
wéi
zhàng
ài

ruò
tóng

zhě
zhǎn
zhuǎn
shòu
yòng
cái


shíqiān
lìn
shù
shù
xiàn
xíng
néng
wéi
zhàng
àitān
tián
děng

jiè
suǒ

fán
nǎo

xíng
zhě

jiè
suǒ

shàng
pǐn
fán
nǎo
wèi
duàn
wèi
zhī

míng

bào
liú

yǒu
jiàn

míng
sān
zhǒng
bào
liúsuǒ
yīng
dāng
zhī

ěr

wèi


jiè
wèi
chú
zhū
wài
dào
míng

bào
liú

míng
yǒu
bào
liú

ruò
zhū
wài
dào
cóng
duō
lùn
mén

dāng
zhī
yǒu

èr
zhǒng
bào
liú

wèi
zhū
è
jiàn
lüè
shè
wéi


míng
jiàn
bào
liú

è
jiàn
yīn
yuán
lüè
shè
wéi


shuō
míngmíng
bào
liú


ruò
zhū
fán
nǎo
děng
fēn
xíng
zhě
fēi
zēng
fēi
jiǎn


shàng
suǒ
shuō

qiē
fán
nǎo

shuō
míng
wéi
è


dāng
zhī


èr
pǐn
jiàn

zài
jiā
pǐn

èr
wài
dào

zhōng
zhū
chū
jiā
pǐn

dāng
zhī

zhōng
ruò
suǒ


ruò
néng


ruò
suǒ
wéishì

qiē
zǒng
shuō
wéi


wèn

suǒ
jiàn
jiè
jìn


shì
suǒ


wèn

néng
zhǒng

tān
shì
néng


wèn

suǒ
wéiwéi

zhū


wéi
shòu
yòng


chū


yóu
tān

yǎng


gōng
jìng
zēng
shànghuò
wéi
jié


suǒ

lùn

huò
wéi
miǎn
tuō

suǒ
zhēng
nánèr


shē


zhī
wéi
suǒ

zhǐ

wéi
suǒ
jiàn


wéi

wǎng

shì
jiān


nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
sān


sān


wéi

suí
shuō
fēn
bié
suǒ

zuò

shòu
guǒ
suǒ
yǒu
shìwéi
suí
shuō
liú
zhuǎn
huán
miè
shì

zhī
xiāngshì
èr
pǐn

wèi
shòu
yòng

zhū
zài
jiā
pǐn


è
shuō


nài

zhōng
zhū
chū
jiā
pǐn

yóu

shì
zūn
měi

chèn
yán

wéi
zhū

biàn
zhī
yǒng
duàn
zhèng
lùn

shī

shì
xiū
xíng
zhě

suī
dài
fán
nǎo
shēn
huài
mìng
zhōng

érjiàn

zhū


suǒ

zhě
zhū


suǒ

liàn
ér
chū
jiājiàn
jiè
jìn

zhí
shòu


è
shuō

zhě
yǒu
èr
chà
biéjiàn
ài
zhǎn
zhuǎn


yuàn
zhèng
lùn
zhě

èr
néng
zhèng

shì
jiān
dìng
zhějiàn
ài
zhǎn
zhuǎn


yuàn
zhèng
lùn
zhě

jiàn

jiànnéng
zhèng

shì
jiān
dìng
zhě

jiè
jìn


èr
pǐn
wéi

zhí
zhuó


pǐn


zhōng
jiàn
zhě

wèi
liù
shí
èr


qián
yīng
zhī

xié
fēn
bié
jiàn
zhī
suǒ
shòu
chí
shēn
shuō
míng
wéi
jiè

suí

suǒ
shòu
xíng

yǐn
shí
wēi

xíng
xiāng

shuō
míng
wéi
jìnzhù

lùn
shuō
yǒu


míng
wéizhí
yǒu
shí


shuō
míngzhí

ān


shuō
míng
zhù


yòu


zhōng

ài
wéi
yuán
jiàn

zhǐ
zhì
lùn

yǎng
gōng
jìng
děng
ài
wéi
yuán
jiàn

jiàn


dìng
ài
wéi
yuán

jiè
jìn


yǒu

yǒu
ài
wéi
yuán


dāng
zhī


wéi

wài
dào
chà
bié
jiànqián
yīng
zhīwéi
bèi

chù

dāng
zhī
jiàn


gài
chà
bié


wéi
zài
jiā
zhū

jìng
jiè
suǒ
piāo
lún


wéi
bèi
shèng
jiào

tān

gài

èr

kān
rěn
zhū
tóng

zhě


jiàn

bìn
jiào
jiè
děng


wéi
bèi
suǒ
yǒu

àitián
huì
gài

sān
yóu
wéi
bèi
shē

hūn
chén
shuì
mián
gài


yóu
wéi
bèi


shè
diào

è
zuò
gài


yóu
wéi
bèi


lùn


dǎo
jué

shěn
chá
zhū


shī
shèng
jiào
niè
pán
shēng
jiě


jiàn


gài


ruò
tān
tián
chī
chán
suǒ
chán


huò

suí
mián
suǒ
suí
mián


xīn

diào
róu

xīn


mèi
néng
zuò
shuāi
sǔn


míng
zhū

xià
jìng
suǒ

tān


míng
wéi
tān
gòuyīng
tián
suǒ
yuán
jìng
shì
suǒ

tián
huì

míng
wéi
tián
gòuxiǎn
xiàn

chī
zhòng
shēng
shàng
néng
liǎo
shì
suǒ


chī

míng
wéi
chī
gòu


ruò
tān
tián
chī
shù
shù
xiàn
xíng
héng
cháng
liú


shāo
nǎo
shēn
xīn

wéi
shuāi
sǔn

shuō
míng
shāo
hài


ruò
tān
tián
chī
yuǎn

cán
kuì


cán
kuì


xiàng

jiānzhì

dìng
wéi
shāng
sǔn

shuō
míng
wéi
jiànruò
tān
tián
chī
cán
kuì
jiān


yóu
xiāngfēi
shàyǒu

zhì


shuō
míng
suǒ
yǒu

shì

suǒ
shè


xià
huì
qiē

shàn
shēn


míng
wéi
è
xíng


shuō
shēn


dāng
zhī

ěr

yóu

è

shù
xiàn
xíngzhū
è


huò

suí


huò
dāng
suí


huò
xiàn
suí


shì

shuō

míng
wéi
è
xíng

yóu

shì
xiàn


rǎn


fán
nǎo

rǎn
qián

xiǎn
liǎo


yǒu
èr
ānrǎn
lùn


zhě
xié
lùn

èr
zhě
zhèng
lùn

yán
xié
lùn
zhě

wèi

shì
shuō

ruò
yǒufán
suǒ
zào
zuò
zhū

shànqiē
jué
dìng
dāng
shòu
èlùn
biàn
便
bàng
xiū
xíng
fàn
xíng
néng
zhèng
niè
pán

zhū
yǒu
qíng
lèi

xiàn

zhōng

yǒu


zào

shàn


kuàng
zài

shēng

ruò

jué
dìng
gǎn
è

zhě

biàn
便
yīng

yǒu
jiě
tuōshì

dāng
zhī


wéi
xié
lùn

ruò

shì
shuō

zhū
yǒu


zào

shàn

zuò

zēng
cháng
zhě

dìng

dāng
lái
shòu


ài
è


shú

ruò
yǒu
suī
zuò

zēng
cháng
zhě
shòu
wéi

zhǐ


zhū
suǒ
zào
zuò
huò

huò


dāng

zào
shí

xiàn

zhōngjué
dìng
huò
shùn

shòu
huò
shùn

shòu

zhū
yǒu
zào
zuò

shìruò

zhuī
huǐ

xiū
duì
zhìluó


ruò
gēng
zēng
cháng
ruò

zēng
chángsuī
dìng
shùn
xiàn

shòu


zhuǎn
lìng
chéng
shùn
è

shòu


xiàn

zhōng
néng
zhàng
jiě
tuō

zhū
yǒu
zào
zuò

shìruò
shēng
zhuī
huǐ
xiū

duì
zhìluó


ruò

zēng
cháng

ruò
gēng
zēng
chángsuī
shì
shùn
è

shòu


zhuǎn
lìng
chéng
shùn
xiàn

shòu


zhàng
jiě
tuō

shì


lùn

míng
fěi
bàng
xiū

fàn
xíng
néng
zhèng
niè
pán

dāng
zhī

lùn
shì
wéi
zhèng
lùn


ruò
yǒu
què

shí
zhǒng
duì
zhì

wéi


rǎn
zhī
suǒ
rǎn


ruò
yǒu
huì


shì
shí
zhǒng

biàn
便

qīng
jìng


zhě
ruò
yóu

shì
duì
zhì

suī
yǒu
zuò

ér

zēng
cháng


wàng
dāng
lái
chéng

dìng
shòu

èr
zhě
ruò
yóu

shì
duì
zhì

suī
wèi
yǒng
duàn
ér
gēng

shòu

sān
zhě
ruò
yóu

shì
duì
zhì

yǒng
duàn
zhě
shǒu

zhū
gēn
mén

shàn
xiū

shēn

wéi

xiū

zēng
shàng
jiè
xué


zhě
xiū

zēng
shàng
jiè


wéi

xiū

zēng
shàng
xīn
xué

liù
zhě
xiū

zēng
shàng
xīn


wéi

xiū

zēng
shàng
huì
xué


zhě
xiū

zēng
shàng
huì


wéi
duàn
zhū
lòu


zhě
měngxiū


jiǔ
zhě
cháng
shí
xiū


shí
zhě

liàng
mén
duì
zhì
xiū


ruò
yǒu

huì

shì
shí
zhǒng

duì
zhì
zhě

wéi


rǎn
zhī
suǒ
rǎn
xiāng
wéi

dāng
zhī
qīng
jìngxiàn

zhōng

shàn
fáng

shēnér
zhù
zhě


xiān
zào
zuò
è

shànlìng
zēng
cháng


dāng
lái
shì
lìng


rǎn

ruò
shàn
fáng

shēnér
zhù
zhě
rǎn

yún


xiàn

zhōng

shàn
fáng

shēnér
zhù

yún

shàn
fáng

shēnér
zhù


shàn
fáng

shēnér
zhù
zhě

wèi

yǒuzhū

shàn
shēnchán
suǒnéng
shì
yuǎn


rán

néng


zhèng
zuò


xiāng
yīng

míng
yóu
yòu

zhū
shàn
shēnshòu
xué
suí
zhuǎn

yóu

yīn
yuán


xiàn

zhōng

zhū
fán
nǎo
xié

xún
qiú
suǒ
zuò
zhòngyǒu
chà
bié


wéishì
shòu
yuǎn


biàn
便
shēng
xiàn

zhōngshèng
dào


zhèng
niè
pán


suī

shì
fáng

ér
zhù


xiàn

zhōng
zàn
shí

zuò
è

shàn


rán
wéi
fán
nǎo
suí
mián
chánzhōng
méi

hòu
yǒu

shēng

suí
suǒ
shòu
shēn


xiān

yuán
guǎng
广


rǎn

ruò
shàn
fáng

shēnér
zhù
zhě

yǒu

chà
bié

wèishì
shòu
yuǎn


zào
xīn
suī
shú
zàn
chù

shú
xún
néng
biànwéi


shì
shòu
yuǎn


shēng
xiàn

zhōng
néng

shèng
dào


néng
zhèng


guǒ
niè
páněr
shí
nǎi
zhì
yǒu
shí
shēn
xiāng

zhù

héng
shòu
xiān

suǒ
gǎn
zhū
shòu


xiàn

zhōng

yǒu
shí
shēn
nǎi
zhì
shòu
寿
liàng
wèi
miè
jìn
wèi
cháng
xiāng

zhù

shòu
寿
liàng
ruò
jìn
shè
yǒu
shí
shēn


hòu
mìng
gēn
gēng

chéng
jiù

yóu
shì
yīn
yuán

shí


qiē
zhū
shòu

miè
hòu

xiāng
yǐng
shòu


shí
shù
jiē
miè
jìn


biàn


qiē


shī
shèěr
shí
yóu
èr
yīn
yuán

xiān
suǒ
zuò


dāng
lái
shì

néng
wéi
rǎn


yóu
fán
nǎo
wéi

zhù
bàn
lìng

rǎn
zhěduàn


èr
yóu


zhū
xíng
xiāng

chéng
shú


rǎn


miè
ěr
shí
zhū
yǒu
qíng
suǒ
shàn
yǒu


xiāng

zhuǎn


míng

yuàn
xīnsuǒ
yuán
tián
huì
duàn


míng

huì
xīn
shú
shēn
jiàn
guò
huàn
zēng
shàng
yuán

shì
yuǎnmíng

rǎn
xīnhuò

néng
duì
zhì

zhū
shèng
dào


míng

diān
dǎo
shàn
jiě
tuō
xīn


yóu

shì
néng

zhèng

liù
zhǒng
héng
zhù

ruò
yǒu


duō
suǒ
zhù
zhě


xiàn

zhōng
suī
yǒu
zhǒng
zhǒng
zhū
è

shàn

yuán
jiān


yóu

yuǎn


xiàng
chéng
shàn

yóu
shì
yīn
yuán

dāng
zhī


xiān
fáng

zhù
yǒu

chà
bié


dāng
zhī
shī
shè
lǐng
shòu


shú
lùn

yóu

zhǒng
xiāng
chéng


rǎn

yóu

zhǒng
xiāng
chéng


rǎn

yún

míng
wéi
yóu

zhǒng
xiāng
chéng


rǎn

wèi
yóu
shī
shè
è
yīn
lùnyóu
shī
shè

yīn
lùnyóu
shī
shè
è
yīn

yīn
yǒu
sān
guòzhōng
shī
shè
è
yīn
lùn
zhě

wèi

yǒu
shì
jiànshì
lùn

ruò
yǒu
shì
luó

zhū
suǒ
lǐng
shòu

qiē
jiē
shì

宿
yīn
suǒ
zuò


shì
huò
wèi

zài
biàn
huà
děng
yīn
suǒ
zuò

shī
shè

yīn
lùn
zhě

wèi

yǒu
shì
jiànshì
lùn

ruò
yǒu
shì
luó

zhū
suǒ
lǐng
shòu

dāng
zhī

qiē

yīn

yuán

yún

shī
shè
è
yīn

yīn

yǒu
sān
zhǒng
guò

wèi
xiàn

zhōng

shàn

xíng

shàn
zhū
shòu


宿
shì

wéi
yīn

yǒu
guò
shī

xiàn


wéi
yīn

yǒu
guò
shī

ruò
yán

shòu

宿
shì
è


wéi
yīn
zhě

shì

yǒu
shàn
zhū


shòu

ér
yǒushàn
shòu
shēng


yòng

宿
shì
zhū

shàn


wéi
yīn
shēng


yīng
dào


fēi


宿
shì
zhū

shàn


xiàn

zhōng
gǎn


shú
yīng
zhèng
dào


ruò
yán

shòu
yòng
xiàn

zhōng
è

wéi
yīn

shì

tuì
退
shī


suǒ

zhū
è
yīn
lùn


yīn
lùn

wèi
zhū
suǒ
shòu
jiē

宿
yīn
zuò

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

shì
míng
chū
guò

yòu
ruò
shuō
yán
zhū

shàn

jiē
yòng

宿
shì
è

wéi
yīn

shì

jué
dìng
suǒ
yǒu
shàn


yòng

宿
shì
shàn

wéi
yīn


shì
suǒ
yǒu

shàn
duì
zhì

zhū
shàn
jiā
xíng


shēng
jīng
jìn

jiē
chéng

yòng


shì
míng
wéi

èr
guò
shī

yòu
ruò
xiàn
zài

yǒu
shì
yòng

shì

yīng


shàn

shàn

shěn
zhèng
guān
chá
shì
suǒ
yīng
zuò
suǒ

yīng
zuò

yòu

shí
zhì
yīng
chéng

yòng

wèi
liǎo
zhīyīng
zhuǎnyīng
chéng


fēi
yǒu
fēi
yǒushí
zhì


chéng
jiù

zhì

chéng

niàn

ān
zhù

niàn

zhù


sān
yǒu
dìngzhèng
xún

lìng
xīn

luàn

xīn

luàn


biàn
便
yīng
xīntóng

suǒ

zhū
gēn

yóu

huòtóng

suǒ
shì

tuì
退
shī
bìng
shā
mén


shā
mén
lùn


shì
míng
wéi

sān
guò
shī

ruò
lüè
shuō

yǒu
sān
zhǒng
guò

wèi
xiàn
zài
shì
zhū

shàn
shòu
yīn

chéng
guò

bàng
jīng
jìn
guò

bàng
zhèng
zhì
guò

yún

shī
shè
lǐng
shòu

qiē


shú
lùn

yóu

zhǒng
xiāng
chéng


rǎn

wèi
ruò
néng
lǐng
shòu
zhě

ruò
yóu

lǐng
shòu

ruò

shì
lǐng
shòu

ruò
lǐng
shòu
shí


shì

rǎn

shì
qīng
jìng

dāng
zhī

zhōngyùn
shī
shè
jiǎ
míngluó
wéi
lǐng
shòu
zhějiǎ
zhě
yóu
liù
chù
chù

néng
lǐng
shòutāi
zhōng

zhǒng
chà
bié

wèi

jīng
xuè

zhǒng
suǒ
zào
zhū

fán
nǎo
zhī
suǒ
shè
shòu

jié
shēng
xiāng

yǒu

zhī
shízhōng
suǒ
yǒu
kǒng
xué

yóu

shì
tāi


yǒu
míngyǒu
liù
chù


chù

shòu


shì


ér
yǒu
lǐng
shòu

yòu


shòu

yòng
xiàn
zài
chù
wéi

yīn


yòng

宿
shì

děng
wéi
yīn


ruò
tīng
wén
zhū

zhèng

fēi

zuò


wéi
yīn
yuán

biàn
便
chù

míng

chù
suǒ
shēng
shòu

shòu
wéi
yuán


shēng

ài

ài
wéi
yuán


shēngnǎi
zhì
dāng
lái
shēng
lǎo

děng
zhòng

chà
bié


shì
lǐng
shòu
zhū

míng
chù
suǒ
shēng
shòu
shí

biàn
便
yǒu

rǎn
suǒ
shè
èr
xiāng
wéi

tīng
wén
zhèngzuò

wéi
yīn
yuán


biàn
便
néng
lǐng
shòu
míng
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu
chà
bié

shòu

shòu
shí
biàn
便
yǒu
qīng
jìng
suǒ
shè
èrdāng
zhī
shī
shè
xié

qīng
jìng

xié
xíng
zhōng

yǒu
èr
guò
huàn


děng
wéi
èrzhèng

liú
guò
huàn

èr

suǒ

huǐ
guò
huàn

yún

shī
shè
xié

qīng
jìng

wèi

yǒu


shí
fēi

shī

wàng
fēn
bié


chèn

shī

xuān
shuō

shì
xié
shī
shè
lùn

wèi
xiàn

zhōng
zhū
suǒ
shòuqiē
jiē
shì

宿
yīn
suǒ
zuò


jiàn

宿
shì
zhū

shàn


wéi
èr
zhǒng
yīn

wèi
xiàn

zhōng
zhū

shàn


jiē
shì

宿

chuàn

suǒ
yǐn

zhū
suǒ
shòu


shì


zhī
suǒ
zào
zuò

yóu
shì
yīn
yuán
xiū


xíng

lìng

è

suǒ
zhāo

guǒ
jiē

biàn


gēng

zào
zuò
dāng

shànxiàn

zhōng
yòu
néng
fáng

shēn


zhù

hòu
dāng
qín
xiū

xiàng
shàn


lìng

shàn

zhuǎn
chéng
fēi
lòu

yóu

yīn
yuán

shàn

jìn

yóu

jìn

zhòng


jìn

zhèng

biān


yún

xié
xíng

wèi

yǒunéng
liǎo
zhīrǎn


néng
liǎo
zhī


duì
zhì

yòu

qián
hòu
suǒ
zhèng
chà
bié


shí
zhī


chéng

shì

chī

shī
suǒ


gēn
xìn


fēi
xìn
chù
wàng
shēng
zhēn
shí
shèng
jiào
shēng
jiě


yóu
zhuì
duò
fēi
shí
fēi

xié
lùn

péng
dǎng

huí
dòng
shíchù
ér

shēngxún
qiú
shī
gōng
wǎng
qǐng
wèn

wéi
néng
zhèng

wéi

néng


wéi
néng
jìng

wéi

néng
jìng

wéi

qiē
zhì
fēi

qiē
zhì


shī

shì


suǒ

chù

jìng
suí
zhuǎn


shī
zhù
shì

néng
wéi
jué
liǎo


qiē
zhì
fēi

qiē
zhì


shī
miè
hòu


suǒ
qǐng
wèn
yún

jué
liǎo

shì
míng
xié
xíng


yuán
yīng
zhī

shì
shī
shè
lìng

qīng
jìng


yīng
dào


yóu
èr
yuán


wèi


xíng

宿
yīn
suǒ
zuò

yīngyóu

néng
jìn

宿

shàn


yīngsuǒ

zhě


ruǎn
zhōng
shàng
pǐn


xíng
yuán
suǒ

qiē
shí

ruǎn
zhōng
shàng
pǐn

shòu
shēng
sān
pǐn

yuán
yuǎn


yóu
suǒ

qiē
sān
pǐn

shòu


shēng宿
yīn
suǒ
zuò

yīng
dào


yòu


xíng

yǒu
gōng
néng

lìng

宿
suǒ
zuò
néng
gǎn

shòu

zhū

shàn

chéng
shùn

shòu

shì
shì
dìng
jiàn

yóu


xíng
lìng

宿
suǒ
zuò
è

biàn


ruò
yǒu
shì
shì宿
suǒ
zuò
néng
shùn

shòu
zhū

shàn


wéi
néng
gǎn


xiàn

zhōngqiē

shòu
guǒ


ruò
yán
gǎnshòu
guǒ

xiū


xíng

wéi
táng
juān

shòu

guǒ


rán
biàn


ruò

shì
zhě


宿
shì
suǒ
zuò
zhū

shàn


fēi


xíng
suǒ
néng
biàn


yòu
fēnwèi
xiàn

zhōng
shòu

guǒ
zhě

ruò

néng
shùn
hòu
suǒ
shòu
hòu
shì
dāng
shòu

guǒ

fēi


xíng

lìng

guǒ

jiē
biàn


ruò
yán
xiàn
zài

qiē

shòu
fēi

宿
yīn
zuò


shì
suǒ
shuō
zhū
suǒ
lǐng
shòu

qiē

jiē
shì

宿
yīn
suǒ
zuò


yīng
dàonéng
suí
shùn

shòu
è
lìng

chéng
shùn

shòu


shì

宿
shì
suǒ
zuò
néng
shùn

shòu
shàn
lìng

chéng
shùn
shòu


huò

èr
zhǒng
shùn
xiàn

shòulìng

chéng
shùn
hòu
shòu

ruò
shùn
hòu
shòu


lìng

chéng

suǒ
shòu

ruò
wèi
chéng
shú


lìng
shú

ruò

chéng
shú
fāng
biàn
便
lìng
zhuǎn


zhōng
suǒ
shuō
yào
lüè

zhě

suǒ
wèi

qiē
shàn

shàn


xìng
jué
dìng

shí
fēn
jué
dìng

pǐn
lèi
jué
dìng

ruò

shì
zhě
suí

jué
dìng


néng
shè
shòu

shì
lèi
guǒ


zhōng
gēng

shòu

qiē
suǒ
yòng

yòu
ruò

shòu

宿

yīn
gǎnsuǒ

lìng


fēn
jiǎn
jìnshǎo
fēn
shēng


yóu
shì
yīn
yuán


suǒ

shǎo
fēn
shēngsuǒ
yǒu


shì

wéiliú

suǒzhōng

jiě
tuō

yóu

dào

shì
míng


xié
lùn
xié
xíng


guò
huàn

wèi


zhèngliú

yún


suǒ

huǐ
guò
huàn

wèi


zhǐ
èr
zhǒng
xié
lùnsān
zhǒng


nǎo
xíng

ruò
zuò
shì
shuō

suǒ
yǒu
shì
luó
zhū
suǒ
lǐng
shòu

qiē

jiē
shì

宿
yīn
suǒ
zuò

shì
míng


xié
lùn

wèi
è
yīn
lùn


yǒu
shuō
yánzuì
chū

zài
biàn
huà

cóng
shì

hòu
zhū
suǒ
lǐng
shòu

qiē
jiē
shì

宿

suǒ
zuò

shì
míng

èr
xié
lùn

wèi
è
yīn
lùn

sān
zhǒng


xíng
zhě

wèi
shēn
shēn

zhě

wèi


shēn


yǒu
qíng
gòng
xiāng

zhù

wéi
wǎng
shān
lín
ā
liàn
ruò
chùxián
jìng

dōu

suǒ
jiàn
ér
xiū

xíngzhě

wèi

shòu
chí


yán
jìnzhě

wèi
xīn
rěn
shòu


qiē

shì


yán
shuō
wéi

xiǎn
shì

yóu

èr
zhǒng
suǒ
jiàn
yuán
mǎn


yóu
sān
zhǒng

xíng
yuán
mǎn

néng
yuè
zhòng


rán
néng
yuè


shì

wéi

zhī
suǒ

huǐ

ruò
zhū
suǒ
shòu

qiē
jiē
shì

宿
yīn
suǒ
zuò


shì

zài
biàn
huà
yīn
zuò


shì
sān
zhǒng

xíng
néng
yuè
yīn
zhī
suǒ
zuò

shì

sān
zhǒng
xiū

xíng


suǒ
shòu
zhòng

dìng
shì

宿
shì
hēi

suǒ
gǎn


shì
bào
è

zài
suǒ
huà

sān
zhǒng

xíng
jiē

néng
yuè

shì


jīn
shòu


shòu

ruò

suī


zhèng

liú

ér
yǒu
wéi

suǒ
chèn
zàn
zhě
yóu
shàngkuàng

wéi

chèn
zàn

shēngsuǒ
yǒu

shì

míng
wéi

èr
guò
huàn

yóu

fēn

wéi


huǐ
shàng
xiāng
wéi

dāng
zhī
shī
shè
zhèng

rǎn
jìng

zhèng
xíng
zhōng

yǒu
èr
shēngzhě

zhèng

zhì
shēng


èr
zhě

suǒ
chèn
zàn
shēng


yún

shī
shè


rǎn
lùn

wèi
yǒu
èrzhě
shàn


èr

shànguò

shì

zēng
zào
zuò
shàn

shàn


jīn
xiàn

zhōng
shòu
ài
fēi
ài

shú
guǒ
děng

shòu
ài
fēi
ài
guǒ
chà
bié
shí

gēng

zào
zuò
shàn

shàn


yóu

dāng
lái
shòu
ài
fēi
ài

shú
guǒ
děng


shì
míng
wéi


rǎn
lùn

yún

shī
shè

qīng
jìng
lùn

wèi

yǒuzào
xīn
chù

xún

biàn


yóu
duì
zhì

yǒng
duàn

qīng
jìng


shì
míng
wéi
lìng

rǎn


qīng
jìng
lùn


shì
shī
shè
zhèng

rǎn
jìng

míng

shàng
lùn

yún

zhèng
xíng

wèi

yǒuzhèng

zhōng
chéng
jiù
duō
wén
rǎn


qīng
jìng

zhèng
zhī

rǎn
qīng
jìng
xiāng


shè

shàn

xiū

shàn
wénzuò


qín
fāng
biàn
便

wéi
zhèng
xiū


zhù
kōng
xián
chù

jìng
xiū
zhì
xīn

lìng

zhū
gài

zhòngwéi

duàn
chú
tān

tián
huì
diào

è
zuò


jiǔ
zhǒng
xíng
ān
zhù

xīn

lìng
xīn

shè
zhǐ
suǒ
duì
zhì

wéi

duàn
chú
hūn
chén
shuì
miángài

fēn

liù
shì


zuò


xiū
shì

xīn

lìng
xīn

shè
guān
suǒ
duì
zhì

cóng

zhǐ
guān
suǒ
zhì
chū


néng
zhèng
xiū
xué
xiāo

zhòng

shì
jìng
xiū

xīn

lìng

zhū
gài
zhòng
yǐn
shí


shòu
yòngjìng
xiū

xīn

ruò
yóu

jìn

shì


nǎi
zhì
shàn

zēng

shàn

tuì
退
jiǎn


biàn
便
yuǎn


níng

shòu
yòng
děng
chuò
ěr


cún
rěn
shòu
zhòng


jìn
xiū
zhèng
xíng

yòu
yóu
èr
yuán
shòu
yòng
shēng
miào


děng

yīn
néng
lìng
shēng
cháng
è

shàn


wèi
zhū
wàng
xiǎng

zhèng
xúnděng
èr
yuánzhū
shàn
wèi
néng
cháng
shí
chuàn
xiūxīn

diào
róu

èryǐn
shí
děng
shì

tān
jiān
zhuó

yóu
shì
yīn
yuán
xiū
zhèng
xíng
zhě

diào
róu

xīn

lìng
kān
suǒ
zuò
děng

tān
jiān
zhuó


zhū

cháng
zhòng
yuán
shēng


héng
cháng

niàn
shēn
jiàn
guò
huàn

ěr
shí
suī

shòu
yòng
shēng
miào


děng
shì

ér


zhōng

suǒ

rǎn


shì
xíng
zhě

shòu
ān
yǒu
zuì

yóu
shē
shè

xiū
jìng
xiū

xīn


zhū
gài


yóu


děng
xié
shòu
yòng


suī

ěr
shí
zàn
shǎo
chéng
jiù
xīn

jìng
xìng


tān
suí
mián
réng
wèi
duàndāng
lái
shì

wéi

rǎnmiào
huì
tōng

shì


biàn
便
xiū
jiā
xíng

wéi

jìng
duàn

shòu
yòng


biān

zhū
tān
zhuó

xiān
shàn
xiū
zhì
zhèng
dìng

liáng

jiàn

nǎi
zhì
néng

qīng
jìng


jìng
wéi


zhèng

xiàn
guān

suí

lòu
jìn
xīn
shàn
jiě
tuōqiē


jīu
jìng

jìng
suǒ
shè
shòu


wēi
miào
qīng
jìng

qiē
shēn
xīn

jiān
mǎnqiē
fán
nǎo
yǒng

néng
lǐng

zhū

lòu
shòu

shì
míng
zhèng
xíng


shì
yīng
zhī


zhèng

zhìxiāng
wéi

zhǒng
chà
bié

suǒ
chèn
zàněr
shí
cóng
zhū
gài
chán


qiē


xīn
shàn
jiě
tuō


xiàn

zhōng

zhū
suí
mián


yǒng
duàn

qián

hòu

shú
suǒ
yǒu

rǎn
jiē
shàn
jiě
tuō

yóu

xiàn

huò

shèng
dào

dào
guǒlüè
yǒu
sān
zhǒngluó


zhě
wèi

shèng
jiào

shēng

èr
zhě


shèng
jiào
yǒu
xué

sān
zhě


shèng
jiào

shēng

yóu
sān
zhǒng
xiāng

yīng
zhī
zuì
chūluó


èr

sān
dāng
zhī

ěr

yún

sān
xiāng
yīng
zhī
zuì
chūluó

wèi
chū
yǒu
luóchéng
jiù
shì
jiān
zhèng
jiàn

liǎo
zhī
yǒu
shī

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
shí
wén

zhèng


wéi
yīn
yuán


ér
biàn
便


fēi

zuò


shì
jiān
zhèng
jiàn
lín
jiāng

miè

suī
wèi

qiē

jiē

miè

ér
kān
néng
miè

yòu

suǒ
zhì
fěi
bàng
xié
jiàn
lín
jiāng

shēng

suī
wèi

shēng

ér
kān
néng
shēngzhōng
jiān
tīng
wén
zhèng


wéi
yīn
yuán


suì
huán

shēng


zuòlín

shēng
fěi
bàng
xié
jiàn

xiàn
xíng


shuō
míng
wéi
duàn

rán

zhèng
jiàn
xiān
chéng
jiùmíng
wéi
shēng


èr
yǒu
luó


chéng
zhèng
jiàn


xié
jiàn

tīng
wén
zhèngzuò


wéi
yīn
yuán


ěr
nǎi

shēng
shì
jiān
zhèng
jiànxié
jiàn

míng
wéi
duàn

xiān

chéngsān
yǒu
luó

chéng
jiù
xié
jiàn
tīng
wén
zhèng
zuò

wéi
yīn
yuán


duàn
miè
xié
jiàn

shēng

zhèng
jiàn

yún

sān
xiāng
yīng
zhī

èrluó

wèi


děng


zhèng
jìng
děng
xiān
suǒ
xiàn


qiē

zhì

dāng

zhū


xiàn
guān
shí
xiān

duàn
jìn

shì


jīn

míng
wéi
duàn

ér


děng
zhèng
jìng

xíng
míng
xiàn
qián


shuō
míng
wéi
shēngxué
dào
duàn
xiū
suǒ
duàn

pǐn

míng

ér


míng

míng
shēngdào

xiān
zhǒng
lèi
tóng
xué
dào
jiāng
xiàn
zài
qián

xiū
duàn

míng
jiē

miè
jìn

yòu
néng
shēng

zhū

xué
míng

yún

sān
xiāng
yīng
zhī

sānluó

wèi
wén


xiāng
yīng
zhèng


chū
dàn
yóu
wén

shēng
xìn
jiě

ér
wèishēng
xìn
jiě


néng
duàn

jiàn

wèi


míng
wéi
shēng


jiàn


suǒ
wénnéng


zhèng

weí
shí

néng
nǎi

míng
wéi
shēng


jiànsuí
mián
ér
wèi
néng
duàn

cóng


hòu
yóu
xiū
dào


zhèng

xiàn
guān

fāng
duàn
suí
mián


shēng

lòu