大悲咒讲解网
大悲咒讲解网
瑜伽师地论全文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第四十六卷(注音)

导读:本地分中菩萨地第十五初持瑜伽处  菩提分品第十七之三  复有四种法嗢拖南...

瑜伽师地论第四十六卷(注音)shī

lùnshí
liù
juàn

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chùfēn
pǐn

shí

zhī
sān


yǒu

zhǒng


tuō
nán

zhū
lìng
yǒu
qíng
qīng
jìng

shuō


děng
wéiqiē
zhū
xíng
jiē
shì

cháng

shì
míng
tuō
nán


qiē
zhū
xíng
jiē

shì


shì
míng

èr


tuō
nán


qiē
zhū

jiē

yǒu


shì
míng

sān


tuō
nán

niè
pán

jìng

shì
míng
tuō
nán

zhūduō
wéi
yǒu
qíng
xuān
shuō

shì

xiāng
yīng


shì

shuō
míng


tuō
nán

yòu
cóng
nǎng


xīn

jìng
zhū
móu

zūnqiē
shí
zhǎn
zhuǎn
xuān
shuō

shì

shuō

míng

tuō
nán

yòu

xíng

néng


shēngnéng

chū


yǒu

shì

shuō

míng

tuō
nán
yúnděng
suí
guān
chá

qiē
zhū
xíng
jiē
shì

cháng

wèi
zhū


guān

qiē
xíng
yán
shuō

xìng


qiē
shí
cháng

suǒ
yǒu


shì
zhū
xíng
cháng

míng

cháng

yòu

guān


yán
shuō
shì

yóu

liǎo
zhī

zhēn
shízhī
wéi
yīn
shēng
miè
shì
zhū
xíng

yán

xìng
yǒu
shēng
yǒu
miè


míng

cháng

yòu
zhū


guān
guò

xíng

shēng

miè

yóu

zhū
xíng

yīn

xìng

shì

guān

yīn
xìng

xìng
jiē

suǒ
yǒu

guān
xiàn
zài
xíng

shēng
wèi
miè

yóu

zhū
xíng
yīn

guǒxìng


yóu
wèi
miè


shì

guān


xìng
shì
yǒu
ér

yǒu
yīn

guān
wèi
lái
xíng
wèi
shēng
wèi
miè

yóu

zhū
xíng
yǒu
yīn


wèi

guǒyǒu

xìng
yóu
wèi
shēng


shì

guān

wéi
yǒu
yīn
xìng
ér


xìng
shì
jiàn
sān
shì
zhōng
fēn
duàn
zhū
xíng
xiāng

zhuǎn


děng
suí
guān
jiàn


shà

yǒu
wéi
zhū
xíng

jiē
yǒu
sān
zhǒng
yǒu
wéi
zhī
xiāng


shà

hòu

yǒu


yǒu
wéi
zhī
xiāng
zhōng
qián
shà

xíng

xìng
miè
huài


jiān
fēi
xiān
zhū
xíng
shà


xìng
shēng


zhèng
guān
wéi
shēng

zhū
xíng
shēng


shí
wèi
huài

zhèng
guān
wéi
zhùshēng
xíng
wàng
qián

miè
zhū
xíng

shà


xìng
bié


zhèng
guān
wéi
lǎo

cóng

zhū
xíng
shēng
shà

hòu
shēng
zhū
xíng
shà


xìng
miè
huài

zhèng
guān
wéi
mièguān


shēng
shà

zhū
xíng

xìng


shì
shēng
zhù
lǎo
zhī

xìng


jiàn
shēng
děng
bié
yǒu

xìng


shí
guān
jiàn
shēng
shà

hòu


shēng
děng
zhū
xíng
shà


xìng
miè
huài

bié
yǒu
xìng


shì

zhǒng
yǒu
wéi
zhī
xiāng

zǒng
shè
zhū
xíng


yào
yán
zhī

èr
fēn
suǒ
xiǎn


zhě
yǒu
fēn
suǒ
xiǎn

èr
zhě

fēn
suǒ
xiǎn


zhōng
shì
zūn


yǒu
fēn
jiàn


zhǒng
yǒu
wéi
zhī
xiāng
fēn
jiàn


èr
yǒu
wéi
zhī
xiāng

zhù

èr
zhǒng

shì
zhū
xíng
yǒu
fēn
suǒ
xiǎn

jiàn


sān
yǒu
wéi
zhī
xiāng


zhōng


guān

qiē
shí
wéi
yǒu
zhū
xíng
chú

gēng

shēng
zhù
lǎo
miè

héng
yǒu
shí


xìng
chéng
jiù

zhū
xíng
shēng
shí
wéi


shì
zhū
xíng
bié
yǒu

shēng
zhù
lǎo
miè


shì
zhū
xíng
zhù
lǎo
miè
shí

wéi


shì
zhū
xíng
bié
yǒu

shēng
zhù
lǎo
miè
yòu
zhū
tuī
qiú
shēng
děng
shí
shì
tuī
qiúzhě

wèi
ruòděng
zhū
xíng
bié
yǒu
shēng


shì

yīng


děng
zhū
xíng


yǒu
shēng


shì

shēng

yīng
yǒu
shēng


shì

yīng
yǒu
èr
zhǒng
shēng


zhě
xíng
shēng

èr
zhě
shēng
shēng


shì
xíng
shēng


shēng
shēng

wéi

wéi


ruò
yán

zhě

shēng
shí
yǒu


wéi
táng
juān

yán
bié
yǒu
shēng

shì
shí

yǒu

yīng
dào


ruò
yán

zhě


shì

yīng
fēi
xíng
shēng
shēng

shì
xíng
shēng
shēng

yīng
dàoshuō
shēng
xiāng


shì
guǎng
广
shuō
zhù

lǎo
miè
xiāng
dāng
zhī

ěr

wèi
ruò
miè

bié
yǒu

xìng
shì
shí
chéng
jiù


yīng

miè
yǒu
shēng
yǒu
miè

ruò
miè
shēng
shí

qiē
zhū
xíng
jiē
yīng
tóng
miè


shì

yīng
shǎo
yòng
gōngmiè
dìng
zhū
xīn
xīn
suǒ

qiē
jiē
miè

ruò
miè
miè
shí

qiē
zhū
xíng
suī
jiē

miè


yīng
huán
shēng


mièshì

yán
miè
yǒu
shēng
yǒu
miè


yīng
dào


yòu
shàn
nán

huò
shàn

rénqiē
shí
héng
yǒu
shí


xìng
chéng
jiù

guān
wéi
jiǎ
yǒu

ér
néng
xiū
yàn


jiě
tuō


yīng
dào
xiāng
wéi
shì
yīng
dào


yóu

xíng
xiāng
shì
zhūshí
liǎo
zhī

qiē
zhū
xíng
jiē
shì

cháng
yòu
zhū


guān

cháng
xíng
xiāng

zhuǎn
shí

néng
wéi
sān
zhǒng

suǒ

zhǐ


zhě
xíng


èr
zhě
huài


sān
zhě
shìshí
liǎo
zhī

qiē
zhū
xíng
jiē

shì

yòu
zhūshí
liǎo
zhī
yǒu
wéi

wéi

qiē
zhū

èr


xìng


zhěluó


xìng

èr
zhěxìng


zhū

zhōngluó


xìng
zhě

wèi
fēi

yǒu

shì
zhēn
shí
yǒuluó


fēi

yǒu

bié
yǒu
zhēn
shíluó


zhū

zhōngxìng
zhě

wèi


qiē
yán
shuō
shì
zhōng


qiē
yán
shuō

xìng
zhū

dōu

suǒ
yǒu


shìshí
liǎo
zhī

qiē
zhū

jiē

yǒu

yòu
zhū


guān

qiē
xíng

xiān
yīn
yǒng
duàn
hòu


miè
jìngshēng

shuō
míng
niè
pán

dāng
zhī
niè
pánjìng


qiē
zhòng


jìng
qiē
fán
nǎo
jīu
jìng
mièshì
wèi

qīng
jìng
zēng
shàng

wèi
jiàn
shèng


zhū
shēng
wén
chéng
suī

niè
pán


shēng
jiě

shì
shuō
yán
niè
pán

jìng

ér

niè
pán
wèi

shí
jiě

wèi
néng

shí
zhèng
zhì
jiàn
zhuǎn

rán


yǒu


zuò
wáng

huò
cháng
zhě


shēng


lái
wèi
chū
wáng
gōng
cháng
zhě

shì

wáng

cháng
zhě

wéi
yòu
tóng
jiǎ
zuò
zhǒng
zhǒng
zhū
鹿
chē
niú
chē

chē
xiàng
chē

ér


zhī

ěr
shí
wáng


cháng
zhě


yòng
wéi


huān

yóu

shì
jiǎ
suǒ
zào
zuò

鹿
niú

xiàngzhēn
shí

鹿
xiǎng
niú
xiǎng

xiǎng
xiàng
xiǎng

hòu


shí
wáng

cháng
zhě


zhī


jiàn

cháng

zhū
gēn
chéng
shú

zàn
shuō
zhēn
shí

鹿
niú

xiàng

ěr
shí
wáng


cháng
zhě


wén

zàn
shuō
zuò
shì
niàn
yán

jīn
zhě

wáng


cháng
zhě

jiāng
fēi
zàn
shuō

děng
suǒ
yǒu

鹿
niú

xiàng

zhǒng
chē
hòu
shí
wáng

cháng
zhě
zhī

zhuǎn


cóng

gōng
shì
yǐn
chū
wài
yóu

shì

zhēn
shí

鹿
niú

xiàng

shí

jiàn
shēng

shí
huì
jiě


wéi
shí


鹿
chē
niú
chē

chē
xiàng
chēcháng

cháng
wéi

děng
zàn
shuō

shì

rán
wéi

děng


zhì

shí
wéi

xiāng

wéi

yǐng
xiàngzhēn
shí

鹿
děng
shēng
jiě

yóu
shì
yīn
yuán

xiān
shēng
jiě
zhuī

xiū
kuì


shì
gōng
shìshēngsuǒ
shēng

zhū
yòu
tóngwèi
zhèng

qīng
jìng
zēng
shàng


wèi
jiàn

zhū
shēng
wén
chéngzhūzhèng


xiān
wéi
jiǎ
zuò

鹿
niú
děng
chē


wéi
xuān
shuō
niè
pán

鹿
xiāng


wéi
zàn
shuō
zhēn
shí

鹿
děng


xiàn
zhèng
jiàn
zhēn
shí
niè
pánsuǒ
jiàn

shēng
wén
qián

zàn
shuō
niè
pán
zhēn
shí
gōng


suǒ
wén
shì

dàn
yòng
suí
shùn
yīn
shēng
jué
huì

niè
pán

cháng

shēng
jiě

ruò

shì
shí

liáng
chéng
shú

jiàn

zēng
cháng
chéng
jìng
zēng
shàng

jiàn


shēng
wén

zhēn
niè
pán
shēng
xiàn
zhèng
zhìěr
shí

shēngshí
huì
jiě


shì
niè
pán


qiē
shēng
wén

jué
suǒ
zhèng

zhūxiān
suǒ
zàn
shuō


děng
xiānjué
huì
shí
wéi

xiāng

wéi

yǐng
xiàngzhēn
shí
niè
pán
shēng
jiě

yóu
shì
yīn
yuán

xiān
shēng
jiě
zhuī
shēng
xiū
kuì


zhǐ

hòu

shí
shēng
jiě

yòu

bìng
zhě
wǎng


suǒ

wéi
chú
bìng

qiú
suí
shùn
yào


cháng
shì
yào
shēn
shēng
shēng
jiě
shēn
shēng
ài

wéi
jiàn
wéi
shí

yóu
shì
yīn
yuán
xiān
bìng
chú

bìng
yīng


yào

ěr
shí


zhī
xiān
bìng

hòu
bìng

shēng

gēng


yào

quàn
shè
qián
yào
lìng


yào

shí

bìng
zhě

chī

shí


qián
suǒ

shēn
shēng
shēng
jiě


suǒ

xiǎng

kěn

shè

shí

liáng

wéi

xuān
shuō
qián
hòu
yào
xìng

xiàn
suǒ
bìng
qián
yào
fěi

hòu
yào
wéi
shēng

shí
yǒu
bìng
zhě
suī
wén
shì


shēng
shēng
jiě

yóu
wèi
shēn
xìn
liáng

suǒ
yán


shì
bìng
zhě


zhū
fánshēng
wén
wéi
fán
nǎo
bìng
zhī
suǒ
zhí
chí


liáng

zhě

zhū

lái


liáng
yào
děng


wéi
xuān
shuō
ruò
shàng
shàng
shēng


shàng


ruò
shēn
shēn
shēng


shēn


ruò
liè
ruò
shēngshēng


jiào
zhèng
jiào

jiào
shòu
jiào
jiè


suī
wén


néngshēng
shēng
jiě


néng
xiū
xíng

suí

xíng
zhū
yǒu
jìng
xìnshēng
wén


suǒ
shuō

shēng

huò

chéng

suǒ
shuōqiē
zhī

yuán
mǎn
miào
zhuāng
yán
chē


shàng

chéng

shàn

zhě

suí
suǒ
xíng

suí
suǒ
yīng
dàojìn


suǒ

liú

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chùgōng

pǐn

shí

yúnsuǒ
yǒu
gōngtuō
nán
yuē


píng
děng
xīn
ráo

bào
ēn

xīn
zàn


jiā
xíng
xìng

wèi
zhū

shàng
zhèng
děng
jué
chéng
qín
xiū
xué
shí

yīng
zhī
yǒu

shèn

děng
wéizhě

zhū
yǒu
qíng

fēi
yǒu
yīn
yuán
ér
shēng
qīn
ài

èr
zhě
wéi
wéi
ráo

zhū
yǒu
qíng


cháng
chù
shēng

rěn

liàng


sān
zhě

duō
fán
nǎo
nán

yǒu
qíng

shàn
néng
jiě
liǎo
diào

fāng
biàn
便


zhě


nán
jiě
zhēn
shínéng
suí
zhě

wēi
shénshì

zhǒngsuǒ
yǒu
shènqiē

yǒu
qíng
gòng
yòu
zhū


chéng
jiù

zhǒng

ér
míng
chéng
jiù
shèn

děng
wéi


wèi
zhūyīn

wéi
shìhéng
biàn
shòu
xíng
yīn
shì
míng


chéng
jiùér
míng
chéng
jiù
shèn
yòu
zhū


suī
shàn
liǎo
zhī
shēng

guò
shī
niè
pán
gōng


ér


lìng
yǒu
qíng
qīng
jìng


wéishìwéi
jìng
yǒu
qíng
zēng
shàng


shì
shòu
shēng


shì
míng


chéng
jiù

èr

ér
míng
chéng
jiù
shèn
yòu
zhū


suī
shàn
liǎo
zhī

rán

wèi
ér


lìng
yǒu
qíng
qīng
jìng


wéishìwéi
jìng
yǒu
qíng
zēng
shànghéng
qín
fāng
biàn
便
wéi
shuō
zhèng


shì
míng


chéng
jiù

sān
ér
míng
chéng
jiù
shèn
yòu
zhū


suī


liù

luó

duō
suǒ
yǒu
shàn
gēn
ér


lìng
yǒu
qíng
qīng
jìng


wéishìwéi
jìng
yǒu
qíng
zēng
shàng
jìng


shī
zhū
yǒu
qíng

rán


qiú
shī
guǒ

shú

shì
míng


chéng
jiù


ér
míng
chéng
jiù
shèn
yòu
zhū

shì
wéi


shì

shìhéng
xiàn
shòu
xíng

qiē
yǒu
qíng


zhī
shì

shì
míng


chéng
jiù


ér
míng
chéng
jiù
shèn
yòu
zhū


yóu

zhǒng
xiāng

dāng
zhīqiē
yǒu
qíng

xīn
píng
děng


děng
wéizhě


zuì
chū

xīn
yuàn

shì

wéiqiē
zhū
yǒu
qíngpíng
děng
xīn

èr
zhězhū
yǒu
qíng

zhù
āi
mǐn

píng
děng
zhī
xīn

sān
zhězhū
yǒu
qíng

shēn
xīn
ài

píng
děng
zhī
xīn


zhěcóng
zhòng
yuán

shēng
zhū
xíng

zhī
shì
suǒ
xiǎng
yǒu
qíng
shì


zhī

yǒu
qíng
suǒ
yǒu

xìng

shì

qiē
yǒu
qíng

xìngpíng
děng

xíng
zhī
xīn


zhū
yǒu
qíng
zhù
píng
děng
xīn


zhě

yǒu
qíng
xíng


xíngqiē
yǒu
qíng
xíng


xíngshì
xīn

zhū
yǒu
qíng
zhù
píng
děng
xīn

yóu


xiāng

shì
zhūzhū
yǒu
qíng

xīn
píng
děng
yòu
zhū


yóu

zhǒng
xiāng


zhū
yǒu
qíng
néng
zuò

qiē
ráo

zhī
shì


děng
wéizhě
shuō
shòu
zhèng
mìng

wéi
ráo


èr
zhě


suí
shùn
néng
yǐn


suǒ
zuò
shì


shuō
shòu
suí
shùn

wéi
ráo


sān
zhě
yǒu

yǒu
pín

shàn
néng
wéi

zuò


děng

wéi
ráozhě
shuō
shòu
néng
wǎng
shàn

zhī
dào

wéi
ráozhě
shuō
shòu
sān
chéng

wéi
ráo

yòu
zhū


yóu

zhǒng
xiāngyǒu
ēn
zhū
yǒu
qíng
suǒ
xiàn
qián
chóu
bào


děng
wéizhě
ān
chù
yǒu
qíng
lìng
xuéèr
zhě
fāng
biàn
便
ān
chù
lìng
xuésān
zhě
yǒu

yǒu
pín

suí

suí
néng
zuò


děng


zhě
quàn
lìng
gōng
yǎng
zhū


lái


zhě
lìng


lái
suǒ
shuō
zhèng

shòu
chí

sòng
shū
xiě
gōng
yǎng
yòu
zhū
zhǒng
chù
cháng
dāng
xīn
zàn


děng
wéizhě
zhí

chū
shì
cháng

chéng
shì

èr
zhě

zhū

suǒ
cháng
wén
liù
zhǒng

luó

duō


cáng


sān
zhě


qiē
zhǒng
chéng
shú
yǒu
qíng
cháng
yǒu
shìzhě
néng


shàng
zhèng
děng


kān
rén

zhèng


zhě
zhèngzhū


zhòng
cháng


zhèng
yòu
zhū


yóu

yīn
yuán

zhū
yǒu
qíng
néng
zuò


ráo

jiā
xíng


děng
wéi


wèi
zhūzhū
yǒu
qíng
xiān

qiú
zuò


ānzhū
yǒu
qíng


ān


shí
liǎo
zhī

diān
dǎo
jué


shì

qiē

qián
gōng
yǎng
qīn
jìn

liàng
pǐn
zhōng
suǒ
shuō

yīng
zhī

xiāngtuō
nán
yuē

diān
dǎo
jiā
xíng
tuì
退
duò

shēng
jìn

xiāng

shí
gōng

shàn
diào

yǒu
qíng

wèi
zhū


yǒu

jiā
xíng

dāng
zhī

shè

qiēdǎo
jiā
xíng


děng
wéisuí

jiā
xíng

èr

zuì
jiā
xíng

sānjiā
xíng


qīng
jìng
zēng
shàng


jiā
xíng


duò
jué
dìng
jiā
xíng

yúnsuí

jiā
xíng

dāng
zhī


lüè
yǒu

zhǒng


zhě
suí

cōng
ruì

wèi
yóu

shēng
zhì


shè


èr
zhě
suí

zhèng
niàn

wèi
yóu

zhèng
niàn
suí
suǒ
shè

chí
lìng

wàng

sān
zhě
suí

zhèng
zhì

wèi
yóu

zhèng
zhì

suǒ
chí

shàn
guān
chá


zhèng
huì
tōng

yuǎn

suí
shùn
cōng
ruì
zhèng
niàn
jué
huì
tuì
退
fēn
zhū
yīn
yuánjìn
suí
shùn
zhù
fēn
shēng
fēn
zhū
yīn
yuánzhě
suí


xīn

néng
shàn
fáng
shǒu
zhū
gēn
ménzhě
suí


xīn

néng


xīn
zhèng
suí
zhuǎn


yún
zuì
jiā
xíng

wèi
zhūzhū
shàndǎo
chì
rán

liàng

jiān
huí
xiàngyún


jiā
xíng

wèi
zhū

qiē
zài
shēng
jiě
xíng


yīng
zhī

xiāng

yúnqīng
jìng
zēng
shàng


jiā
xíng

wèi
zhū

qiē
zài
jìng
shēng
xíng
zhèng
xíng


yīng
zhī

xiāng

yúnduò
jué
dìng
jiā
xíng

wèi
zhū

qiē
zài
jué
dìng

jué
dìng
xíng

dào
jīu
jìng


yīng
zhī

xiāng


shì

zhǒng


jiā
xíng


shè

qiē

dǎo
jiā
xíng
yòu
zhū


shùn
tuì
退
fēn

dāng
zhī
yǒuděng
wéizhě

jìng
zhèng


shuō

shī

èr
zhě
fàng

xiè
dài

sān
zhě

zhū
fán
nǎo
qīn
jìn
zhí
zhuó


zhě

zhū
è
xíng
qīn
jìn
zhí
zhuó


zhě
xiào
liàng
shēng
liè

zēng
shàng
màn
diān
dǎo

zēng
shàng
màn
yòu
zhū


shùn
shēng
fēn

dāng
zhī
yǒuděng
wéi


wèi

qián

hēi
pǐn
zhū
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiāng
yòu
zhū


lüè
yǒu

zhǒng
xiāng

gōng


dāng
zhī
shí
shì


guò
shī


děng
wéizhě


bào
è
huǐ
fàn
jìng
jiè
zhū
yǒu
qíng
suǒ

yóu
shì
yīn
yuán
zuò

ráo


èr
zhě
zhà
xiàn
zhǒng
zhǒng


wēi


sān
zhě

shùn
shì
jiān
wén

zhòu
shù
wài
dào
shū
lùn
xiāng
yīng

zhōngzhì
zhě
cōng
ruì
zhě
shù


zhě
xiū
xíng
yǒu
zuì
shī
děng
shàn
xíng


zhě
xuān
shuō
jiàn

xiàng

zhèng


guǎng
广
lìng
liú

yòu
zhū


lüè
yǒu

zhǒng
zhēn
shí
gōngděng
wéizhě


bào
è
huǐ
fàn
jìng
jiè
zhū
yǒu
qíng
suǒ

yóu
shì
yīn
yuán

shēng
bēi
xīn

èr
zhě
běn
xìng
chéng
jiù


wēi


sān
zhě


suǒ
shuō
jìng
miào
zhēn
shí
ruò
jiào
ruò
zhèngzhì
zhě
cōng
ruì
zhě
shù


zhě
xiū
xíng

zuì
shī
děng
shàn
xíng


zhě
kāi
shì
zhèng

zhē
miè

qiē
xiàng

zhèng

yòu
zhū


lüè

shí
chù


dǎo
diào

suǒ
huà
yǒu
qíng


děng
shí
chù


zhě
yuǎn

è
xíng
chù

èr
zhě
yuǎn

zhū

chù

sān
zhě
zhuān
jīng

fàn
fàn

néng
chū
chù


zhěqiē
zhū
gēn
mén
chù


zhě
zhèng
zhī
zhù
chù

liù
zhě

kuì
nào
chù


zhě

yuǎn

chù
yuǎn


qiē
è
xún

chù


shì
yuǎn

zhàng
chù

jiǔ
zhě
yuǎn


qiē
fán
nǎo
chán
chù

shí
zhě
yuǎn


qiē
zhū
fán
nǎo
pǐn
zhū

zhòng
chùtuō
nán
yuē

zhū


shòu

duò

jué
dìng
zhōng

dìng
zuò
cháng
yīng
zuò
zuì
shēng
zuì
wéi
hòu

wèi
zhū


lüè
yóu
liù
xiāng

měng
zhū

láishàng
zhèng
děng


shòu


bié


děng
wéi
liù


zhě
ān
zhù
zhǒng
xìng
wèi

xīn
wèi

èr
zhě


xīn
wèi

sān
zhě
xiàn
zài
qián
wèi


zhě

xiàn
qián
wèi


zhě
yǒu
dìng
shí
xiàn

wèi
ěr
suǒ
shí
dāng
zhèng

shàng
zhèng
děngliù
zhě

dìng
shí
xiàn

wèi

xuān
shuō
jué
dìng
shí
xiàn
ér

shòu

yòu
zhū


lüè
yǒu
sān
zhǒng
duò

jué
dìng


děng
wéi
sān


zhě
ān
zhù
zhǒng
xìng
duò

jué
dìng

èr
zhěxīn
duò

jué
dìng

sān
zhě


xiū
xíng
duò

jué
dìng

ān
zhù
zhǒng
xìng
duò
jué
dìng
zhě

wèi
zhū


zhù
zhǒng
xìng
wèi

biàn
便
míng
wéi
duò
jué
dìngyóuruò

shēng
yuán

dìng
kān
rén
zhèng


shàng
zhèng
děng
jué

xīn
duò
jué
dìng
zhě

wèi
yǒu

lèi
zhū


zhòng
shàng
zhèng
děngjué
dìng
xīn


hòu
nǎi
zhì
zhèng


shàng
zhèng
děng

tuì
退
zhuǎnxiū
xíng
duò
jué
dìng
zhě

wèi
zhū

zài
qiē

yǒu
qíng
xíngsuǒ

suí
suǒ
zào
xiū
zhōng

kōng
guòsān
zhǒng
duò
jué
dìng
zhōngzuì
hòu
duò
jué
dìng
wèi

zhū


lái
shòu
zhū


duò
jué
dìng

yòu
zhū


lüè
yǒu

chù
dìng
suǒ
yīng
zuò

ruò

zuò

zhōng

kān
rén
zhèng


shàng
zhèng
děng
děng
wéizhěxīn

èr
zhě

zhū
yǒu
qíng
shēn
shēng
āi
mǐn

sān
zhě
chì
rán
jīng
jìn


zhě

zhū
míng
chù
fāng
biàn
便
xiūzhě

yǒu
yàn
juàn

yòu
zhū

chù
cháng
suǒ
yīng
zuò


děng
wéizhě


fàng

cháng
suǒ
yīng
zuò

èr
zhě
yǒu

yǒu
pín
zhū
yǒu
qíng
suǒ

cháng
yīng
wéi
zuò


děng
shì

sān
zhě

zhū

lái
cháng
yīng
gōng
yǎng


zhě
cháng
yīng
biàn
zhī
yǒu
shī

shī


zhě

qiē
suǒ
zuò
ruò
xíng
ruò
zhù
zhū
zuò

zhōng
xīn
héng
wéi
dǎo
shǒu


shì

zhǒng
shì
zhū


cháng
suǒ
yīng
zuò
yòu
zhū


yǒu
shí
zhǒngqiēwéi
zuì
shēng

wéijiàn

zài

zuì
shàng

zhōng


děng
wéi
shí


zhě


zhǒng
xìng

zhū
zhǒng
xìng
zhōng
zuì
wéi
shū
shēng

èr
zhě
zuì
chū

xīn


zhū
zhèng
yuàn
zuì
wéi
shū
shēng

sān
zhě
jīng
jìn
bān
ruò
qiē

luó

duō
zuì
wéi
shū
shēng


zhě
ài

shè
shì


zhū
shè
shì
zuì
wéi
shū
shēng


zhě

lái
shì
zūn


zhū
yǒu
qíng
zuì
wéi
shū
shēng

liù
zhě
bēi
mǐn
yǒu
qíng


zhū

liàng
zuì
wéi
shū
shēng


zhě


jìngzhū
jìng

zuì
wéi
shū
shēng


zhě
kōng
sān
sān
děng
chí
zuì
wéi
shū
shēng

jiǔ
zhě
miè
jìn
děng
zhì


zhū
děng
zhì
zuì
wéi
shū
shēng

shí
zhě

qián
suǒ
shuō
suǒ
yǒu
qīng
jìng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
qiē
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
zuì
wéi
shū
shēngtuō
nán
yuē

zhū
shī
shè
jiàn


qiē

xúnshí
biàn
zhì

shì
zhū

liàng

shuō

guǒ
shēng


chéng
xìng

shèshí
yīng
zhī
jiàn

zhū
míng
hào

wèi
zhū


lüè
yǒu

zhǒng
shī
shè
jiàn


wéi
yǒu

lái

zhūnéng
zhèng
shī
shè
néng
zhèng
jiàn


fēi


qiē
ruò
tiān
ruò
rén
ruò
zhū
shā
mén
ruò

luó
mén

wéi
chú
wénděng
wéizhě

shī
shè
jiàn


èr
zhě

shī
shè
jiàn


sān
zhě

shī
shè
jiànzhě
chéng
shī
shè
jiàn

yún

míng

shī
shè
jiàn


wèi

suǒ
shuō


lǎn
děng
shí
èr
fēn
jiàojiéān
zhì


zhì


shì
míng
wéi

shī
shè
jiàn

yún

míng

shī
shè
jiàn


wèi

liàng
zhǒng

huò
wèi


wàng


wéi
yǒu
èr


huò

èrshìèr
shēnghuò

sānxiāng


èrsān
yòng


huò
èrsān
mièdào


huò

yīn


èr
guǒ


sān
zhìjìngshēng


huò

liù


èr
wàng


sān
yīng
biàn
zhīyīng
yǒng
duànyīng
zuò
zhèng


liù
yīng
xiūhuò

ài
wèi


èr
guò
huàn


sān
chū

xìngshēng
jiě


liù
shèngfēi
shèng


huò

xíng

xìng


èr
huài

xìng


sān


xìngliú
zhuǎnhuán
miè


liù

rǎnqīng
jìngzhèng
jiā
xíng


huò

jiǔ
cháng


èrsān
kōng
yǒu
ài


liù

yǒu
ài
duàn
fāng
biàn
便yǒu


niè
pán


jiǔniè
pán


huò

shí
qiēèr
cái
wèi
kuì
sān
jiè

píng

suǒ
ài
biàn
huài

zhòngliù
fán
nǎotīng
wén
zhèngzuòjiǔ
zhèng
jiàn


shí
zhèng
jiàn
guǒshì
děng
lèi
míngshī
shè
jiàn


ruò
guǎng
广
fēn
bié
dāng
zhī

liàng
yún

míng

shī
shè
jiàn


wèi

dàoguǎng
广
fēn
bié

qián
yīng
zhī
yún

míng
chéng
shī
shè
jiàn


wèi
shēng
wén
chéng


jué
chéng

shàng

chéng


shì
sān
zhǒngyóu

zhǒng
xíng
xiāng
shī
shè
jiàn


shì
míng
wéi
chéng
shī
shè
jiàn


chū
shēng
wén
chéng

xíng
xiāng
zhě
shèng


diān
dǎo
huì

èr

huì
suǒ


sān

huì
suǒ
yuánhuì
bàn
lèihuì
zuò


liù

huì

liánghuì

guǒ

dāng
zhī
yóu


zhǒng
xíng
xiāng
shī
shè
jiàn


zhū
shēng
wén
chéng


zhōu
bèi


shēng
wén
chéng

zhǒng
xíng
xiāng
shī
shè
jiàn
jué
chéng
dāng
zhī

ěr


shàng

chéng

xíng
xiāng
zhě


yuán

yán
shuō
shì

qiē

zhōng
suǒ
yǒu
zhēn


fēn
bié
píng
děng
xìng
chū

huì

èr

huì
suǒ


sān

huì
suǒ
yuánhuì
bàn
lèihuì
zuò


liù

huì

liánghuì

guǒ

dāng
zhī
yóu


zhǒng
xíng
xiāng
shī
shè
jiànshàng

chéng


zhōu
bèi
guò

wèi
lái
xiàn
zài
zhūzhū


suǒ
yǒu

dǎo
shī
shè
jiàn


ruò
zēng
suǒ
zuò
ruò
dāng
suǒ
zuò
ruò
jīn
suǒ
zuò


qiē
jiē
yóu

shì

shì

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng
yòu
zhū


wéi


zhǒng

shí
biàn
zhīqiēxúnděng
wéimíng
xún


èr
shì
xún


sān

xìng
jiǎ

xúnchà
bié
jiǎ

xúnshì

zhǒng
ruò
guǎng
广
fēn
bié
yīng
zhī

qián
zhēn
shí

pǐn
yòu
zhū


lüè
yǒu

zhǒngqiē


shí
biàn
zhī


míng
xún

suǒ
yǐn

shí
biàn
zhī

èr
shì
xún

suǒ
yǐn

shí
biàn
zhī

sān

xìng
jiǎ

xún

suǒ
yǐn

shí
biàn
zhī


chà
bié
jiǎ

xún

suǒ
yǐn

shí
biàn
zhī


shì

zhǒng
ruò
guǎng
广
fēn
bié

yīng
zhī

qián
zhēn
shí

pǐn
yòu
zhū

liàng

néng


qiē
shàn
qiǎo
zuò
yòng


děng
wéiyǒu
qíng
jiè

liàng

èr
shì
jiè

liàng

sān

jiè

liàng


suǒ
diào

jiè

liàng


diào

fāng
biàn
便
jiè

liàng

yún

yǒu
qíng
jiè

liàng

wèi
liù
shí

zhū
yǒu
qíng
zhòng
míng
yǒu
qíng
jiè


qián
tiáo
liè

ruò

xiāng

chà
bié

biān

yún

shì
jiè

liàng

wèi

shí
fāng

liàng
shì
jiè

liàng
míng
hào


chà
biéshì
jiè
míng
yuē
suǒjiè
fàn
wáng
míng
suǒ

zhǔ


shì

qiē
jiē
dāng
liǎo
zhī

yún


jiè

liàng

wèi
shàn

shàn


zhūshì
děng
lèi
chà
bié
dào


yīng
zhī

liàng

yún

suǒ
diào

jiè

liàng

wèi
huò
yǒu

zhǒng
suǒ
diào

jiè


qiē
yǒu
qíng

diào

zhě
tóng

lèi


huò
yǒu
èr
zhǒng
suǒ
diào

jiè

èr
huò
yǒu
sān
zhǒng
suǒ
diào

jiè


dùn
gēn

èr
zhōng
gēn

sān

gēn

huò
yǒu

zhǒng
suǒ
diào

jiè


shàèr

luó
mén

sān
fèi
shè


shù

luó

huò
yǒu

zhǒng
suǒ
diào

jiè


tān
xíng

èr
tián
xíng

sān
chī
xíng


màn
xíng


xún

xíng

huò
yǒu
liù
zhǒng
suǒ
diào

jiè


zài
jiā

èr
chū
jiā

sān
wèi
chéng
shúchéng
shú


wèi
jiě
tuō

liù

jiě
tuō

huò
yǒu

zhǒng
suǒ
diào

jiè


qīng
huǐ

èr
zhōng
yōng

sān
guǎng
广
xiǎn
zhì


lüè
kāi
zhì


xiàn
suǒ
diào


liù
dāng
suǒ
diàoyuán
yǐn
diào

wèi


shì

shì
yuánshì

shì
zhuǎn
biàn

huò
yǒu

zhǒng
suǒ
diào

jiè

wèi


zhòng

cóng
shà


nǎi
zhì
fàn
zhòng

huò
yǒu
jiǔ
zhǒng
suǒ
diào

jièlái
suǒ
huà

èr
shēng
wén

jué
suǒ
huà

sān


suǒ
huà


nán
diào
diào


liù
ruǎn

diào
bìn
diàoyuǎn
diào


jiǔ
jìn
diào


huò
yǒu
shí
zhǒng
suǒ
diào

jièluò
jiā

èr
bàng
shēng

sān
yǎn

shì
jièjiè
tiān
rén


zhōng
yǒu

liù
yǒuyǒu
xiǎng

jiǔ

xiǎng

shí
fēi
xiǎng

fēi
fēi
xiǎng


shì
lüè
shuō
pǐn
lèi
chà
bié
yǒu

shí


ruò

xiāng

chà
bié
dào


dāng
zhī

liàng

wèn
yǒu
qíng
jiè

liàng

suǒ
diào

jiè

liàng

yǒu

chà
biéqiē
yǒu
qíng
ruò
zhù
zhǒng
xìng

zhù
zhǒng
xìng


yǒu
chà
bié

zǒng
míng
yǒu
qíng
jiè

liàng

wéi
zhù
zhǒng
xìng


wèi
zhuǎn

nǎi

míng
wéi
suǒ
diào

jiè

liàng

yún

diào

fāng
biàn
便
jiè

liàng

wèi

qián
shuō

dāng
zhī

zhōng

yǒu

liàng
pǐn
lèi
chà
bié
wèn


zǒng
shuōliàng

shì

zhū


zhuān
jīng
xiū

ráo

yǒu
qíng

shì

zuì
chū
shuō
yǒu
qíng
jiè

liàng

shì
zhū
yǒu
qíng


chù
suǒ


shòu
huà

shì


èr
shuō
shì
jiè

liàng

shì
zhū
yǒu
qíng
zài


jiè
yóu
zhǒng
zhǒng


huò
rǎn
huò
jìng
chà
biéshì


sān
shuō

jiè

liàng


guān

shì
yǒu
qíng
jiè
zhōng

yǒu
zhū
yǒu
qíng
yǒu
suǒ
kān
rén
yǒu

shì


kān
néng
jīu
jìng
jiě
tuō
zhòng


shìshuō
suǒ
diào

jiè

liàng

yào
yóu

shì
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

lìng
zhū
yǒu
qíng
jīu
jìng
jiě
tuō

shìshuō
diào

fāng
biàn
便
jiè

liàng

shì

shuō
yán

zhǒng

liàng

néng


qiē
shàn
qiǎo
zuò
yòng
zhūwéi
zhū
yǒu
qíng
xuān
shuō
zhèng


dāng
zhī
yǒu


guǒ
shēngděng
wéizhě

lèi
yǒu
qíng
wénshuō
zhèng

shí

yuǎn
chén

gòu


zhū

zhōng

yǎn
shēng


èr
zhě

lèi
yǒu
qíng
wénshuō
zhèng

shí


jìn
zhū
lòu

sān
zhě

lèi
yǒu
qíng
wénshuō
zhèng

shí

biàn
便


shàng
zhèng
děngzhèng
yuàn
xīn


zhě

lèi
yǒu
qíng
wénshuō
zhèng

shí

zhèngzuì
shēng

rěn


zhě

lèi
yǒu
qíng
wénshuō
zhèngshòu
chí

sòng
xiū

zhèng
xíng

zhǎn
zhuǎn
fāng
biàn
便
lìng
zhèng

yǎn
jiǔ
zhù

miè


shì

zhǒng

dāng
zhī
míng
wéi
zhūsuǒ
shuō
zhèng


guǒ
shēng


zhū


chéngxìng
gòng
xiāng
yīng

shuō
míng

chéng


děng
wéizhě


xìng

wèi
shí
èr
fēn
jiào
zhōng


cáng

shè
fāng
guǎng
广
zhī
jiào

èr
zhě

xīn

xìng

wèi
yǒu

lèishàng
zhèng
děngzhèng
yuàn
xīn

sān
zhě
shēng
jiě

xìng

wèi
yǒu

lèixìng
shēng
shēng
xìn
jiě


zhě
zēng
shàngxìng

wèi
yǒu

lèi

guò
shēng
jiě
xíng


zhèng

jìng
shēng

zhě

liáng

xìng

wèiliáng
zhì
huì

liáng

xiū

yuán
mǎn
néng
zhèng

shàng
zhèng
děngliù
zhě
shí

xìng

wèi
jīng

sān

shù

jié

fāng
zhèng

shàng
zhèng
děng
zhě
yuán
zhèng

xìng

wèi

suǒ
zhèng

shàngyóu

yuán
zhèngyuán
zhèng
gōng
shàng


děng


kuàng

yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

dāng
zhī

zhōng
ruò


xìng
ruò

xīn

xìng

ruò
shēng
jiě

xìng
ruò
zēng
shàngxìng

ruò

liáng

xìng
ruò
shí

xìng


shì
liù
zhǒng

jiē
shì
yuán
zhèng

xìng
zhī
yīn

yuán
zhèng

xìng

shì
qián
liù
zhǒng

xìng
zhī
guǒ
yǒu

zhǒng

néng


shè

qiē

chéng


zhě


cáng
jiào

èr
zhěshì


cáng
zhōng

xiǎn
shì
zhū

zhēn
shí

jiào

sān
zhěshì


cáng
zhōng

xiǎn
shì

qiē
zhūzuì
shēng
guǎng
广

wēi

zhī
jiào

zhě

shàng
suǒ
shuō


tīng
wén


zhěwéi
xiān


shēngliù
zhě

shēng


wéi
xiān


xiū
xíng
xiāng


zhě

xiū
xíng
xiāng
wéi
xiān
xiū
guǒ
chéng
mǎn


zhě

yóu

shì
xiū
guǒ
chéng
mǎn
jīu
jìng
chū


shì


qín
xiū
xué


néng
zhèng

shàng
zhèng
děng
děng


qín
xiū
xué

néng
zhèng

shàng
zhèng
děngdāng
zhī


lüè
yǒu
shí
zhǒng


zhù
zhǒng
xìng

èr
sān
wèi
jìng

jìng
wèi
chéng
shú

liù

chéng
shú


wèi
duò
jué
dìngduò
jué
dìng

jiǔ

shēng
suǒ


shí
zhù
zuì
hòu
yǒu


zhōng

zhù
zhǒng
xìngxīn
xiū
xué

míng

nǎi
zhì
wèi

jìng
míng
wèi
jìngruòmíng

jìng
jìngnǎi
zhì
wèi

dào
jīu
jìng


míng
wèi
chéng
shú

ruòmíng

chéng
shú

wèi
chéng
shú
zhōng
nǎi
zhì
wèi


jué
dìng

jué
dìng
xíng


míng
wèi
jué
dìng

ruòmíng

jué
dìng


chéng
shú
zhōng

yǒu
èr
zhǒng


zhě

shēng
suǒ


wèi

shēng

jiān
dāng
zhèng

shàng
zhèng
děngèr
zhù
zuì
hòu
yǒu

wèi

zhù

shēng
néng
zhèng

shàng
zhèng
děng
shì

shuō
cóng
chū
zhǒng
xìng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
néng
zhèng

shàng
zhèng
děngshí
zhǒng

xué
néng
zhèng
xiū
xué


shàng
gēng

néng
zhèng
xiū
xué

ruò

zhōng
xué
ruò

shì
xué

fēi

suǒ
shuō
zhūshàng
gēng
yǒu

xué
néng
zhèng
xiū
xué

shì
suǒ
shuō


qiē


dāng
zhī

yǒu

shì
děng
lèi

yǒu
chà
bié
suí

jiǎ
míng

suǒ
wèi
míng
wéiduǒduǒ

chéng
jiù
jué
huì
zuì
shàng
zhào
míng
zuì
shēng
zhēn

zuì
shēng
rén
chí

néng
jiàng

zuì
shēng
méngmíng
yǒng
jiàn

míng
zuì
shèng


míng
shāng
zhǔ

míng

chèn


míng
lián
mǐn

míng
míng

zài

míng

shī


shì
shí
fāng

biān


zhū
shì
jiè
zhōng

biāndāng
zhī
nǎi
yǒu
bié

liàng

biān
jiǎ

xiǎng
hào

ruò
zhū


xiàn
qián

chèn

shì


xué

zhèng
xiū
xíng

dāng
zhī
shì
míng
xiāng
fēi
zhēnruò
zhū


xiàn
qián

chèn

shì


xué
néng
zhèng
xiū
xíng
dāng
zhī
shì
míng
zhēn
shí