大悲咒讲解网
大悲咒讲解网
华严经全文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》80

导读:尔时,善财童子依弥勒菩萨摩诃萨教,渐次而行,经由一百一十余城已,到普门国苏摩那城,住其门所,思惟文殊师利,随顺观察,周旋求...

《大方广佛华严经注音》80

ěr shí shàn cái tïng zǐ yī mí lâ pú sà mï hē sà jiào jiàn cì ãr xíng jīng yïu yī bǎi yī shí yú chãng

尔时,善财童子依弥勒菩萨摩诃萨教,渐次而行,经由一百一十余城

yǐ dào pǔ mãn guï sū mï nà chãng zhù qí mãn suǒ sī wãi wãn shū shī lì suí shùnguān chá zhōuxuán qiú

已,到普门国苏摩那城,住其门所,思惟文殊师利,随顺观察,周旋求

mì xī yù fâng jìn shì shí wãn shū shī lì yáo shēn yîu shǒu guî yī bǎi yī shí yïu xún àn shàn cái dǐng

觅,希欲奉觐。是时,文殊师利遥伸右手,过一百一十由旬,按善财顶,

zuî rú shì yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ ruî lí xìn gēn xīn liâ yōu huǐ gōng hân bù jù tuì shī

作如是言:善哉!善哉!善男子!若离信根,心劣忧悔,功行不具,退失

jīng qín yú yī shàn gēn xīn shēng zhù zhuï yú shǎogōng dã biàn yǐ wãi zú bù nãngshànqiǎo fā qǐ hân yuàn

精勤,于一善根心生住著,于少功德。便以为足,不能善巧发起行愿,

bù wãi shàn zhī shí zhī suǒ shâ hù bù wãi rú lái zhī suǒ yì niàn bù nãngliǎo zhī rú shì fǎ xìng rú shì lǐ qù

不为善知识之所摄护,不为如来之所忆念,不能了知如是法性,如是理趣、

rú shì fǎ mãn rú shì suǒ xíng rú shì jìng jiâ ruî zhōubiàn zhī ruî zhǒngzhǒng zhī ruî jìn yuán dǐ ruî

如是法门、如是所行、如是境界;若周遍知、若种 种知、若尽源底,若

jiě liǎo ruî qù rù ruî jiě shuō ruî fēn biã ruî zhâng zhī ruî huî dã jiē xī bù nãng

解了、若趣入、若解说、若分别、若证知、若获得,皆悉不能。

shì shí wãn shū shī lì xuānshuō cǐ fǎ shì jiào lì xǐ lìngshàn cái tïng zǐ chãng jiù ā sēng qí fǎ mãn

是时,文殊师利宣说此法,示教利喜,令善财童子成就阿僧祇法门,

jù zú wú liàng dà zhì guāngmíng lìng dã pú sà wú biān jì tuï luï ní wú biān jì yuàn wú biān jì sān mâi

具足无量大智光明,令得菩萨无边际陀罗尼、无边际愿、无边际三昧、

wú biān jì shãntōng wú biān jì zhì lìng rù pǔ xián hân dào chǎng jí zhì shàn cái zì suǒ zhù chù wãn shū shī

无边际神通、无边际智,令入普贤行道场,及置善财自所住处;文殊师

lì hái shâ bù xiàn yú shì shàn cái sī wãi guān chá yī xīn yuànjiàn wãn shū shī lì jí jiàn sān qiān dà qiān shì jiâ

利还摄不现。于是善财思惟观察,一心愿见文殊师利,及见三千大千世界

wēi chãn shù zhū shàn zhī shí xī jiē qīn jìn gōngjìngchãng shì shîuxíng qí jiào wú yǒu wãi nì zēngzhǎng qù

微尘数诸善知识,悉皆亲近,恭敬承事,受行其教,无有违逆;增长趣

qiú yí qiâ zhì huì guǎng dà bēi hǎi yì dà cí yún pǔ guānzhîngshēng shēng dà huān xǐ ān zhù pú sà jì

求一切智慧,广大悲海,益大慈云,普观众 生,生大欢喜,安住菩萨寂

jìng fǎ mãn pǔ yuán yí qiâ guǎng dà jìng jiâ xuã yí qiâ fï guǎng dà gōng dã rù yí qiâ fï juã dìng zhī jiàn

静法门。普缘一切广大境界,学一切佛广大功德,入一切佛决定知见,

zēng yí qiâ zhì zhù dào zhī fǎ shàn xiū yí qiâ pú sà shēn xīn zhī sān shì fï chū xīng cì dì rù yí qiâ fǎ hǎi

增一切智助道之法,善修一切菩萨深心,知三世佛出兴次第;入一切法海,

zhuǎn yí qiâ fǎ lún shēng yí qiâ shì jiān rù yú yí qiâ pú sà yuàn hǎi zhù yí qiâ jiã xiū pú sà hân zhào

转一切法轮,生一切世间,入于一切菩萨愿海,住一切劫修菩萨行,照

míng yí qiâ rú lái jìng jiâ chángzhǎng yí qiâ pú sà zhū gēn huî yí qiâ zhì qīngjìngguāngmíng pǔ zhào shí fāng

明一切如来境界,长 养一切菩萨诸根;获一切智清净光明,普照十方,

chú zhū àn zhàng zhì zhōu fǎ jiâ yú yí qiâ fï chà yí qiâ zhū yǒu pǔ xiàn qí shēn mǐ bù zhōubiàn

除诸暗障,智周法界;于一切佛刹、一切诸有,普现其身,靡不周遍;

cuī yí qiâ zhàng rù wú ài fǎ zhù yú fǎ jiâ píngděng zhī dì guān chá pǔ xián yiâ tuō jìng jiâ jí wãn pǔ

摧一切障,入无碍法,住于法界平等之地;观察普贤解脱境界,即闻普

xián pú sà mï hē sà míng zì hân yuàn zhù dào zhâng dào zhū dì dì fāngbiàn dì rù dì shâng jìn

贤菩萨摩诃萨名字、行愿、助道、正道、诸地,地方便、地入、地胜进、

dì zhù dì xiū xí dì jìng jiâ dì wēi lì dì tïng zhù kě yǎng yù jiàn pǔ xián pú sà jí yú cǐ jīn

地住、地修习、地境界、地威力、地同住。渴仰欲见普贤菩萨,即于此金

gāngzàng pú tí chǎng pí lú zhē nà rú lái shī zǐ zuî qián yí qiâ bǎo lián huā zàng zuî shàng qǐ děng xū kōng jiâ

刚藏菩提场,毗卢遮那如来师子座前,一切宝莲华藏座上,起等虚空界

guǎng dà xīn shě yí qiâ chà lí yí qiâ zhuï wú ài xīn pǔ xíng yí qiâ wú ài fǎ wú ài xīn biàn rù yí qiâ

广大心,舍一切刹离一切著无碍心、普行一切无碍法无碍心、遍入一切

shí fāng hǎi wú ài xīn pǔ rù yí qiâ zhì jìng jiâ qīngjìng xīn guān dào chǎngzhuāng yán míngliǎo xīn rù yí qiâ fï

十方海无碍心、普入一切智境界清净心、观道场 庄 严明了心、入一切佛

fǎ hǎi guǎng dà xīn huà yí qiâ zhîngshēng jiâ zhōubiàn xīn jìng yí qiâ guï tǔ wú liàng xīn zhù yí qiâ jiã wú jìn

法海广大心、化一切众 生界周遍心、净一切国土无量心、住一切劫无尽

xīn qù rú lái shí lì jiū jìng xīn

心、趣如来十力究竟心。

shàn cái tïng zǐ qǐ rú shì xīn shí yïu zì shàn gēn lì yí qiâ rú lái suǒ jiā bâi lì pǔ xián pú sà tïng

善财童子起如是心时,由自善根力、一切如来所加被力、普贤菩萨同

shàn gēn lì gù jiàn shí zhǒng ruì xiàng hã děng wãi shí suǒ wâi jiàn yí qiâ fï chà qīngjìng yí qiâ rú lái

善根力故,见十种瑞相。何等为十?所谓:见一切佛刹清净,一切如来

chãngzhângděng juã jiàn yí qiâ fï chà qīngjìng wú zhū â dào jiàn yí qiâ fï chà qīngjìng zhîngmiàolián huā yǐ

成 正等觉;见一切佛刹清净,无诸恶道;见一切佛刹清净,众妙莲华以

wãi yán shì jiàn yí qiâ fï chà qīngjìng yí qiâ zhîngshēngshēn xīn qīngjìng jiàn yí qiâ fï chà qīngjìng zhǒngzhǒng

为严饰;见一切佛刹清净,一切众 生身心清净;见一切佛刹清净,种 种

zhîng bǎo zhī suǒ zhuāng yán jiàn yí qiâ fï chà qīngjìng yí qiâ zhîngshēng zhū xiàng yán shēn jiàn yí qiâ fï chà qīng

众宝之所 庄 严;见一切佛刹清净,一切众 生诸相严身;见一切佛刹清

jìng zhū zhuāng yán yún yǐ fù qí shàng jiàn yí qiâ fï chà qīngjìng yí qiâ zhîngshēng hù qǐ cí xīn dì xiāng

净,诸 庄 严云以覆其上;见一切佛刹清净,一切众 生互起慈心,递相

lì yì bù wãi nǎo hài jiàn yí qiâ fï chà qīngjìng dào chǎngzhuāng yán jiàn yí qiâ fï chà qīngjìng yí qiâ

利益,不为恼害;见一切佛刹清净,道场 庄 严;见一切佛刹清净,一切

zhîngshēng xīn chángniàn fï shì wãi shí yîu jiàn shí zhǒngguāngmíngxiàng hã děng wãi shí suǒ wâi jiàn yí qiâ

众 生心常念佛。是为十。又见十种 光明相。何等为十?所谓:见一切

shì jiâ suǒ yǒu wēi chãn yī yī chãnzhōng chū yí qiâ shì jiâ wēi chãn shù fï guāngmíngwǎng yún zhōubiànzhào yào

世界所有微尘,一一尘中,出一切世界微尘数佛光明网云,周遍照耀;

yī yī chãnzhōng chū yí qiâ shì jiâ wēi chãn shù fï guāngmíng lún yún zhǒngzhǒng sâ xiàng zhōubiàn fǎ jiâ yī

一一尘中,出一切世界微尘数佛光明轮云,种 种色相,周遍法界;一

yī chãnzhōng chū yí qiâ shì jiâ wēi chãn shù fï sâ xiàng bǎo yún zhōubiàn fǎ jiâ yī yī chãnzhōng chū yí qiâ

一尘中,出一切世界微尘数佛色像宝云,周遍法界;一一尘中,出一切

shì jiâ wēi chãn shù fï guāng yàn lún yún zhōubiàn fǎ jiâ yī yī chãnzhōng chū yí qiâ shì jiâ wēi chãn shù zhîngmiào

世界微尘数佛光焰轮云,周遍法界;一一尘中,出一切世界微尘数众妙

xiāng yún zhōubiàn shí fāng chēng zàn pǔ xián yí qiâ hân yuàn dà gōng dã hǎi yī yī chãnzhōng chū yí qiâ shì jiâ

香云,周遍十方,称赞普贤一切行愿大功德海;一一尘中,出一切世界

wēi chãn shù rì yuâ xīng xiù yún jiē fàng pǔ xián pú sà guāngmíng biànzhào fǎ jiâ yī yī chãnzhōng chū yí qiâ

微尘数日月星宿云,皆放普贤菩萨光明,遍照法界;一一尘中,出一切

shì jiâ wēi chãn shù yí qiâ zhîngshēngshēn sâ xiàng yún fàng fï guāngmíng biànzhào fǎ jiâ yī yī chãnzhōng chū

世界微尘数一切众 生身色像云,放佛光明,遍照法界;一一尘中,出

yí qiâ shì jiâ wēi chãn shù yí qiâ fï sâ xiàng mï ní yún zhōubiàn fǎ jiâ yī yī chãnzhōng chū yí qiâ shì jiâ

一切世界微尘数一切佛色像摩尼云,周遍法界;一一尘中,出一切世界

wēi chãn shùpú sà shēn sâ xiàng yúnchōng mǎn fǎ jiâlìng yī qiē zhîngshēng jiē dã chū lísuǒ yuàn mǎn zúyī

微尘数菩萨身色像云,充满法界,令一切众 生皆得出离、所愿满足;一

yī chãnzhōngchū yí qiâ shì jiâ wēi chãn shù rú lái shēn sâ xiàng yúnshuō yí qiâ fï guǎng dà shì yuàn zhōubiàn fǎ

一尘中,出一切世界微尘数如来身色像云,说一切佛广大誓愿,周遍法

jiâ shì wãi shí

界。是为十。

shí shàn cái tïng zǐ jiàn cǐ shí zhǒngguāngmíngxiàng yǐ jí zuî shì niàn wǒ jīn bì jiàn pǔ xián pú sà

时,善财童子见此十种 光明相已,即作是念:我今必见普贤菩萨,

zēng yì shàn gēn jiàn yí qiâ fï yú zhū pú sà guǎng dà jìng jiâ shēng juã dìng xiâ dã yí qiâ zhì yú shí

增益善根,见一切佛;于诸菩萨广大境界,生决定解得一切智。于时,

shàn cái pǔ shâ zhū gēn yì xīn qiú jiàn pǔ xián pú sà qǐ dà jīng jìn xīn wú tuì zhuǎn jí yǐ pǔ yǎn guān chá

善财普摄诸根,一心求见普贤菩萨,起大精进心无退转。即以普眼观察

shí fāng yí qiâ zhū fï zhū pú sà zhîng suǒ jiànjìng jiâ jiē zuî dã jiàn pǔ xián zhī xiǎng yǐ zhì huì yǎn guān pǔ xián

十方一切诸佛诸菩萨众所见境界,皆作得见普贤之想;以智慧眼观普贤

dào qí xīn guǎng dà yïu rú xū kōng dà bēi jiān gù yïu rú jīn gāng yuàn jìn wâi lái cháng dã suí zhú

道,其心广大,犹如虚空,大悲坚固,犹如金刚,愿尽未来,常得随逐

pǔ xián pú sà niànniàn suí shùn xiū pǔ xián hân chãng jiù zhì huì rù rú lái jìng zhù pǔ xián dì

普贤菩萨,念念随顺,修普贤行,成就智慧,入如来境,住普贤地。

shí shàn cái tïng zǐ jí jiàn pǔ xián pú sà zài rú lái qiánzhîng huì zhī zhōng zuî bǎo lián huā shī zǐ zhī

时,善财童子,即见普贤菩萨在如来前众会之中,坐宝莲华师子之

zuî zhū pú sà zhîng suǒ gîng wãi rào zuì wãi shū tâ shì wú yǔ děng zhì huì jìng jiâ wú liàng wú biān nán

座,诸菩萨众所共围绕,最为殊特,世无与等;智慧境界无量无边,难

câ nán sī děng sān shì fï yí qiâ pú sà wú nãngguān chá jiàn pǔ xiánshēn yī yī máo kǒng chū yí qiâ shì jiâ

测难思,等三世佛,一切菩萨无能观察。见普贤身一一毛孔,出一切世界

wēi chãn shù guāngmíng yún biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ yí qiâ shì jiâ chú miâ yí qiâ zhîngshēng kǔ huàn lìng zhū

微尘数光明云,遍法界、虚空界、一切世界,除灭一切众 生苦患,令诸

pú sà shēng dà huān xǐ jiàn yī yī máo kǒng chū yí qiâ fï chà wēi chãn shù zhǒngzhǒng sâ xiāng yàn yún biàn fǎ jiâ

菩萨生大欢喜。见一一毛孔,出一切佛刹微尘数种 种色香焰云,遍法界、

xū kōng jiâ yí qiâ zhū fï zhîng huì dào chǎng ãr yǐ pǔ xūn jiàn yī yī máo kǒng chū yí qiâ fï chà wēi chãn

虚空界,一切诸佛众会道场,而以普熏;见一一毛孔,出一切佛刹微尘

shù zá huā yún biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ yí qiâ zhū fï zhîng huì dào chǎng yǔ zhîngmiào huā jiàn yī yī máo

数杂华云,遍法界、虚空界,一切诸佛众会道场,雨众妙华。见一一毛

kǒng chū yī qiē fï chà wēi chãn shù xiāng shù yún biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ yí qiâ zhū fï zhîng huì dào chǎng

孔,出一切佛刹微尘数香树云,遍法界、虚空界,一切诸佛众会道场,

yǔ zhîngmiàoxiāng jiàn yī yī máo kǒng chū yí qiâ fï chà wēi chãn shù miào yī yún biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ

雨众妙香。见一一毛孔,出一切佛刹微尘数妙衣云,遍法界、虚空界,

yí qiâ zhū fï zhîng huì dào chǎng yǔ zhîngmiào yī jiàn yī yī máo kǒng chū yí qiâ fï chà wēi chãn shù bǎo shù yún

一切诸佛众会道场,雨众妙衣。见一一毛孔,出一切佛刹微尘数宝树云,

biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ yí qiâ zhū fï zhîng huì dào chǎng yǔ mï ní bǎo jiàn yī yī máo kǒng chū yí qiâ

遍法界、虚空界,一切诸佛众会道场,雨摩尼宝。见一一毛孔,出一切

fï chà wēi chãn shù sâ jiâ tiānshēn yún chōng mǎn fǎ jiâ tàn pú tí xīn jiàn yī yī máo kǒng chū yí qiâ fï

佛刹微尘数色界天身云,充满法界,叹菩提心。见一一毛孔,出一切佛

chà wēi chãn shù fàn tiānshēn yún quàn zhū rú lái zhuǎnmiào fǎ lún jiàn yī yī máo kǒng chū yí qiâ fï chà wēi chãn

刹微尘数梵天身云,劝诸如来转妙法轮。见一一毛孔,出一切佛刹微尘

shù yù jiâ tiān zhǔ shēn yún hù chí yí qiâ rú lái fǎ lún jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qiâ fï chà

数欲界天主身云,护持一切如来法轮。见一一毛孔,念念中出一切佛刹

wēi chãn shù sān shì fï chà yún biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ wãi zhū zhîngshēng wú guī qù zhě wâi zuî guī qù

微尘数三世佛刹云,遍法界、虚空界,为诸众 生无归趣者,为作归趣。

wú fù hù zhě wãi zuî fù hù wú yī zhǐ zhě wãi zuî yī zhǐ jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí

无覆护者,为作覆护。无依止者,为作依止。见一一毛孔,念念中出一

qiâ fï chà wēi chãn shù qīngjìng fï chà yún biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ yí qiâ zhū fï yú zhōng chū shì pú sà

切佛刹微尘数清净佛刹云,遍法界、虚空界,一切诸佛,于中出世菩萨

zhîng huì xī jiē chōng mǎn jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qiâ fï chà wēi chãn shù jìng bù jìng fï chà yún

众会,悉皆充满。见一一毛孔,念念中出一切佛刹微尘数净不净佛刹云,

biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ lìng zá rǎn zhîngshēng jiē dã qīngjìng jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qiâ fï

遍法界、虚空界,令杂染众 生皆得清净。见一一毛孔,念念中出一切佛

chà wēi chãn shù bù jìngjìng fï chà yún biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ lìng zá rǎn zhîngshēng jiē dã qīngjìng jiàn yī

刹微尘数不净净佛刹云,遍法界、虚空界,令杂染众 生皆得清净。见一

yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qiâ fï chà wēi chãn shù bù jìng fï chà yún biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ lìngchún

一毛孔,念念中出一切佛刹微尘数不净佛刹云,遍法界、虚空界,令纯

rǎn zhîngshēng jiē dã qīngjìng jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qiâ fï chà wēi chãn shù zhîngshēngshēn yún

染众 生皆得清净。见一一毛孔,念念中出一切佛刹微尘数众 生身云,

biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ suí qí suǒ yìng jiào huà zhîngshēng jiē lìng fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn

遍法界、虚空界,随其所应,教化众 生,皆令发阿耨多罗三藐三菩提心。

jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qiâ fï chà wēi chãn shù pú sà shēn yún biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ chēng

见一一毛孔,念念中出一切佛刹微尘数菩萨身云,遍法界、虚空界,称

yángzhǒngzhǒng zhū fï míng hào lìng zhū zhîngshēngzēngzhǎngshàn gēn jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qiâ fï

扬种 种诸佛名号,令诸众 生增长善根。见一一毛孔,念念中出一切佛

chà wēi chãn shù pú sà shēn yún biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ yí qiâ fï chà xuānyáng yí qiâ zhū fï pú sà cïng chū

刹微尘数菩萨身云,遍法界、虚空界、一切佛刹,宣扬一切诸佛菩萨从初

fā yì suǒ shēngshàn gēn jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū yí qiâ fï chà wēi chãn shù pú sà shēn yún biàn fǎ

发意所生善根。见一一毛孔,念念中出一切佛刹微尘数菩萨身云,遍法

jiâ xū kōng jiâ yú yí qiâ fï chà yī yī chà zhōng xuānyáng yí qiâ pú sà yuàn hǎi jí pǔ xián pú sà

界、虚空界,于一切佛刹,一一刹中,宣扬一切菩萨愿海,及普贤菩萨

qīngjìngmiàoxíng jiàn yī yī máo kǒng niànniànzhōng chū pǔ xián pú sà hân yún lìng yí qiâ zhîngshēng xīn dã mǎn zú

清净妙行。见一一毛孔,念念中出普贤菩萨行云,令一切众 生心得满足,

jù zú xiū jí yí qiâ zhì dào jiàn yī yī máo kǒng chū yí qiâ fï chà wēi chãn shù zhâng juã shēn yún yú yí qiâ

具足修集一切智道。见一一毛孔,出一切佛刹微尘数正觉身云,于一切

fï chà xiànchãngzhâng juã lìng zhū pú sà zēngzhǎng dà fǎ chãng yí qiâ zhì

佛刹,现成 正觉,令诸菩萨增长大法,成一切智。

ěr shí shàn cái tïng zǐ jiàn pǔ xián pú sà rú shì zì zài shãntōngjìng jiâ shēn xīn biàn xǐ yǒng yuâ wú

尔时,善财童子见普贤菩萨如是自在神通境界,身心遍喜,踊跃无

liàng chïngguān pǔ xián yī yì shēn fēn yī yī máo kǒng xī yǒu sān qiān dà qiān shì jiâ fēng lún shuǐ lún

量,重观普贤一一身分、一一毛孔,悉有三千大千世界。风轮、水轮、

dì lún huǒ lún dà hǎi jiāng hã jí zhū bǎo shān xū mí tiě wãi cūn yíng chãng yì gōngdiàn

地轮、火轮,大海、江河及诸宝山、须弥、铁围,村营、城邑、宫殿、

yuányuàn yí qiâ dì yù â guǐ chù shēng yán luï wáng jiâ tiānlïng bā bù rãn yǔ fēi rãn yù jiâ

园苑,一切地狱、饿鬼、畜生、阎罗王界,天龙八部、人与非人,欲界、

sâ jiâ wú sâ jiâ chù rì yuâ xīng xiù fēng yún lãi diàn zhîu yâ yuâ shí jí yǐ nián jiã zhū fï chū shì

色界、无色界处,日月星宿、风云雷电、昼夜月时、及以年劫、诸佛出世、

pú sà zhîng huì dào chǎngzhuāng yán rú shì děng shì xī jiē míngjiàn rú jiàn cǐ shì jiâ shí fāng suǒ yǒu yí

菩萨众会、道场 庄 严。如是等事,悉皆明见。如见此世界,十方所有一

qiâ shì jiâ xī rú shì jiàn rú jiànxiàn zài shí fāng shì jiâ qián jì hîu jì yí qiâ shì jiâ yì rú shì jiàn gâ

切世界悉如是见;如见现在十方世界,前际、后际一切世界亦如是见;各

gâ chā biã bù xiāng zá luàn rú yú cǐ pí lú zhē nà rú lái suǒ shì xiàn rú shì shãntōng zhī lì yú dōng

各差别,不相杂乱。如于此毗卢遮那如来所,示现如是神通之力;于东

fānglián huā dã shì jiâ xiánshǒu fï suǒ xiànshãntōng lì yì fù rú shì rú xiánshǒu fï suǒ rú shì dōngfāng yí

方莲华德世界贤首佛所,现神通力,亦复如是。如贤首佛所,如是东方一

qiâ shì jiâ rú dōngfāng nán xī běi fāng sì wãi shàng xià yí qiâ shì jiâ zhū rú lái suǒ xiànshãntōng lì

切世界,如东方;南西北方,四维上下,一切世界诸如来所,现神通力,

dāng zhī xī ěr rú shí fāng yí qiâ shì jiâ rú shì shí fāng yí qiâ fï chà yī yī chãnzhōng jiē yǒu fǎ jiâ

当知悉尔。如十方一切世界,如是十方一切佛刹,一一尘中,皆有法界

zhū fï zhîng huì yī yī fï suǒ pǔ xián pú sà zuî bǎo lián huā shī zǐ zuî shàng xiànshãntōng lì xī yì rú

诸佛众会;一一佛所,普贤菩萨坐宝莲华师子座上,现神通力,悉亦如

shì bǐ yī yī pǔ xiánshēnzhōng jiē xiàn sān shì yí qiâ jìng jiâ yī qiē fï chà yí qiâ zhîngshēng yí qiâ

是。彼一一普贤身中,皆现三世一切境界、一切佛刹、一切众 生、一切

fï chū xiàn yí qiâ pú sà zhîng jí wãn yí qiâ zhîngshēng yán yīn yí qiâ fï yán yīn yí qiâ rú lái suǒ zhuǎn

佛出现、一切菩萨众,及闻一切众 生言音、一切佛言音、一切如来所转

fǎ lún yí qiâ pú sà suǒ chãng zhū hân yí qiâ rú lái yïu xì shãntōng shàn cái tïng zǐ jiàn pǔ xián pú sà rú

法轮、一切菩萨所成诸行、一切如来游戏神通。善财童子见普贤菩萨如

shì wú liàng bù kě sī yì dà shãntōng lì jí dã shí zhǒng zhì bō luï mì hã děng wãi shí suǒ wâi yú niàn

是无量不可思议大神通力,即得十种智波罗蜜。何等为十?所谓:于念

niànzhōng xī nãngzhōubiàn yí qiâ fï chà zhì bō luï mì yú niànniànzhōng xī nãngwǎng yì yí qiâ fï suǒ zhì bō

念中,悉能周遍一切佛刹智波罗蜜;于念念中,悉能往诣一切佛所智波

luï mì yú niànniànzhōng xī nãnggîngyǎng yí qiâ rú lái zhì bō luï mì yú niànniànzhōng pǔ yú yí qiâ zhū

罗蜜;于念念中,悉能供养一切如来智波罗蜜;于念念中,普于一切诸

rú lái suǒ wãn fǎ shîu chí zhì bō luï mì yú niànniànzhōng sī wãi yī qiē rú lái fǎ lún zhì bō luï mì

如来所,闻法受持智波罗蜜;于念念中,思惟一切如来法轮智波罗蜜;

yú niànniànzhōng zhī yí qiâ fï bù kě sī yì dà shãntōng shì zhì bō luï mì yú niànniànzhōng shuō yī jù fǎ

于念念中,知一切佛不可思议大神通事智波罗蜜;于念念中,说一句法

jìn wâi lái jì biàn cái wú jìn zhì bō luï mì yú niànniànzhōng yǐ shēn bō rě guān yí qiâ fǎ zhì bō luï mì

尽未来际,辩才无尽智波罗蜜;于念念中,以深般若观一切法智波罗蜜;

yú niànniànzhōng rù yí qiâ fǎ jiâ shí xiàng hǎi zhì bō luï mì yú niànniànzhōng zhī yí qiâ zhîngshēng xīn zhì

于念念中,入一切法界实相海智波罗蜜;于念念中,知一切众 生心智

bō luï mì yú niànniànzhōng pǔ xián huì hân jiē xiàn zài qián zhì bō luï mì shàn cái tïng zǐ jì dã shì yǐ

波罗蜜;于念念中,普贤慧行皆现在前智波罗蜜。善财童子既得是已,

pǔ xián pú sà jí shēn yîu shǒu mï chù qí dǐng jì mï dǐng yǐ shàn cái jí dã yí qiâ fï chà wēi chãn shù sān mâi

普贤菩萨即伸右手,摩触其顶。既摩顶已,善财即得一切佛刹微尘数三昧

mãn gâ yǐ yí qiâ fï chà wēi chãn shù sān mâi ãr wãi juàn shǔ yī yī sān mâi xī jiàn xī suǒ wâi jiàn yí qiâ fï

门,各以一切佛刹微尘数三昧而为眷属;一一三昧,悉见昔所未见一切佛

chà wēi chãn shù fï dà hǎi jí yí qiâ fï chà wēi chãn shù yí qiâ zhì zhù dào jù shēng yí qiâ fï chà wēi chãn shù

刹微尘数佛大海,集一切佛刹微尘数一切智助道具,生一切佛刹微尘数

yí qiâ zhì shàngmiào fǎ fā yí qiâ fï chà wēi chãn shù yí qiâ zhì dà shì yuàn rù yí qiâ fï chà wēi chãn shù dà

一切智上妙法,发一切佛刹微尘数一切智大誓愿,入一切佛刹微尘数大

yuàn hǎi zhù yí qiâ fï chà wēi chãn shù yí qiâ zhì chū yào dào xiū yí qiâ fï chà wēi chãn shù zhū pú sà suǒ xiū

愿海,住一切佛刹微尘数一切智出要道,修一切佛刹微尘数诸菩萨所修

xíng qǐ yí qiâ fï chà wēi chãn shù yí qiâ zhì dà jīng jìn dã yí qiâ fï chà wēi chãn shù yí qiâ zhì jìngguāngmíng

行,起一切佛刹微尘数一切智大精进,得一切佛刹微尘数一切智净光明。

rú cǐ suō pï shì jiâ pí lú zhē nà fï suǒ pǔ xián pú sà mï shàn cái dǐng rú shì shí fāng suǒ yǒu shì jiâ jí

如此娑婆世界毗卢遮那佛所,普贤菩萨摩善财顶;如是十方所有世界,及

bǐ shì jiâ yī yī chãnzhōng yí qiâ shì jiâ yí qiâ fï suǒ pǔ xián pú sà xī yì rú shì mï shàn cái dǐng

彼世界一一尘中,一切世界、一切佛所,普贤菩萨悉亦如是摩善财顶,

suǒ dã fǎ mãn yì jiē tïngděng

所得法门亦皆同等。

ěr shí pǔ xián pú sà mï hē sà gào shàn cái yán shàn nán zǐ rǔ jiàn wǒ cǐ shãntōng lì fǒi

尔时,普贤菩萨摩诃萨告善财言:善男子!汝见我此神通力不?

wãi rán yǐ jiàn dà shâng cǐ bù sī yì dà shãntōng shì wãi shì rú lái zhī suǒ nãng zhī

唯然。已见。大圣!此不思议大神通事,唯是如来之所能知。

pǔ xián gào yán shàn nán zǐ wǒ yú guî qù bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù jiã xíng pú sà hân

普贤告言:善男子!我于过去不可说不可说佛刹微尘数劫,行菩萨行,

qiú yí qiâ zhì yī yī jiã zhōng wãi yù qīngjìng pú tí xīn gù chãng shì bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn

求一切智;一一劫中,为欲清净菩提心故,承事不可说不可说佛刹微尘

shù fï yī yī jiã zhōng wãi jí yí qiâ zhì fú dã jù gù shâ bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù guǎng

数佛;一一劫中,为集一切智福德具故,设不可说不可说佛刹微尘数广

dà shī huì yí qiâ shì jiān xián shǐ wãn zhī fán yǒu suǒ qiú xī lìng mǎn zú yī yī jiã zhōng wãi qiú

大施会,一切世间,咸使闻知,凡有所求,悉令满足;一一劫中,为求

yí qiâ zhì fǎ gù yǐ bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù cái wù bù shī yī yī jiã zhōng wãi qiú fï

一切智法故,以不可说不可说佛刹微尘数财物布施;一一劫中,为求佛

zhì gù yǐ bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù chãng yì jù luî guï tǔ wáng wâi qī zi juàn

智故,以不可说不可说佛刹微尘数城邑、聚落、国土、王位、妻子、眷

shǔ yǎn ěr bí shã shēn rîu shǒu zú nǎi zhì shēnmìng ãr wãi bù shī yī yī jiã zhōng

属、眼、耳、鼻、舌、身、肉、手、足乃至身命而为布施;一一劫中,

wãi qiú yí qiâ zhì shǒu gù yǐ bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù tïu ãr wãi bù shī yī yī jiã zhōng

为求一切智首故,以不可说不可说佛刹微尘数头而为布施;一一劫中,

wãi qiú yí qiâ zhì gù yú bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù zhū rú lái suǒ gōngjìng zūn zhîng chãng shì

为求一切智故,于不可说不可说佛刹微尘数诸如来所,恭敬尊重,承事

gîngyǎng yī fú wî jù yǐn shí tāng yào yí qiâ suǒ xū xī jiē fâng shī yú qí fǎ zhōng chū jiā

供养,衣服、卧具、饮食、汤药,一切所须,悉皆奉施;于其法中出家

xuã dào xiū xíng fï fǎ hù chí zhângjiào shàn nán zǐ wǒ yú ěr suǒ jiã hǎi zhōng zì yì wâi cãng yú yī

学道,修行佛法,护持正教。善男子!我于尔所劫海中,自忆未曾于一

niànjiān bù shùn fï jiào yú yī niànjiānshēngchēn hài xīn wǒ wǒ suǒ xīn zì tā chà biã xīn yuǎn lí pú tí

念间不顺佛教,于一念间生嗔害心、我我所心、自他差别心、远离菩提

xīn yú shēng sǐ zhōng qǐ pí yàn xīn lǎn duî xīn zhàng ài xīn mí huî xīn wãi zhù wú shàng bù kě jǔ huài

心、于生死中起疲厌心、懒惰心、障碍心、迷惑心,唯住无上不可沮坏

jí yí qiâ zhì zhù dào zhī fǎ dà pú tí xīn shàn nán zǐ wǒ zhuāng yán fï tǔ yǐ dà bēi xīn jiù hù zhîngshēng

集一切智助道之法大菩提心。善男子!我 庄 严佛土,以大悲心救护众 生,

jiào huà chãng jiù gîngyǎng zhū fï shì shàn zhī shí wãi qiú zhâng fǎ hïngxuān hù chí yí qiâ nâi wài xī jiē

教化成就,供养诸佛,事善知识;为求正法,弘宣护持,一切内外悉皆

nãng shě nǎi zhì shēnmìng yì wú suǒ lìn yí qiâ jiã hǎi shuō qí yīn yuán jiã hǎi kě jìn cǐ wú yǒu jìn

能舍,乃至身命亦无所吝;一切劫海说其因缘,劫海可尽,此无有尽。

shàn nán zǐ wǒ fǎ hǎi zhōng wú yǒu yī wãn wú yǒu yī jù fēi shì shě shī zhuǎn lún wáng wâi ãr qiú

善男子!我法海中,无有一文,无有一句,非是舍施转轮王位而求

dã zhě fēi shì shě shī yí qiâ suǒ yǒu ãr qiú dã zhě shàn nán zǐ wǒ suǒ qiú fǎ jiē wãi jiù hù yí qiâ zhîng

得者,非是舍施一切所有而求得者。善男子!我所求法,皆为救护一切众

shēng yī xīn si wãi yuàn zhū zhîngshēng dã wãn shì fǎ yuàn yǐ zhì guāng pǔ zhào shì jiān yuàn wãi kāi shì chū shì

生,一心思惟:愿诸众 生得闻是法,愿以智光普照世间,愿为开示出世

jiān zhì yuànlìngzhîngshēng xī dã ān lâ yuàn pǔ chēng zàn yí qiâ zhū fï suǒ yǒu gōn dã wǒ rú shì děngwǎng xī

间智,愿令众 生悉得安乐,愿普称赞一切诸佛所有功德。我如是等往昔

yīn yuán yú bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù jiã hǎi shuō bù kě jìn shì gù shàn nán zǐ wǒ yǐ

因缘,于不可说不可说佛刹微尘数劫海,说不可尽。是故,善男子!我以

rú shì zhù dào fǎ lì zhū shàn gēn lì dà zhì lâ lì xiū gōng dã lì rú shí sī wãi yī qiē fǎ lì zhì

如是助道法力、诸善根力、大志乐力、修功德力、如实思惟一切法力、智

huì yǎn lì fï wēi shãn lì dà cí bēi lì jìngshãntōng lì shàn zhī shí lì gù dã cǐ jiū jìng sān shì píng

慧眼力、佛威神力、大慈悲力、净神通力、善知识力故,得此究竟三世平

děngqīngjìng fǎ shēn fù dã qīngjìng wú shàng sâ shēn chāo zhū shì jiān suí zhū zhîngshēng xīn zhī suǒ lâ ãr wãi xiàn

等清净法身,复得清净无上色身,超诸世间,随诸众 生心之所乐而为现

xíng rù yí qiâ chà biàn yí qiâ chù yú zhū shì jiâ guǎngxiànshãntōng lìng qí jiàn zhě mǐ bù xīn lâ shàn

形,入一切刹,遍一切处,于诸世界广现神通,令其见者靡不欣乐。善

nán zǐ rǔ qiě guān wǒ rú shì sâ shēn wǒ cǐ sâ shēn wú biān jiã hǎi zhī suǒ chãng jiù wú liàngqiān yì nuï

男子!汝且观我如是色身;我此色身,无边劫海之所成就,无量千亿那

yú tuō jiã nán jiàn nán wãn shàn nán zǐ ruî yǒu zhîngshēng wâi zhîngshàn gēn jí zhîngshǎoshàn gēn shēng wãn pú

由他劫难见、难闻。善男子!若有众 生未种善根,及种少善根声闻菩

sà yïu shàng bù dã wãn wǒ míng zì kuàngjiàn wǒ shēn shàn nán zǐ ruî yǒu zhîngshēng dã wãn wǒ míng yú ā

萨,犹尚不得闻我名字,况见我身?善男子!若有众 生得闻我名,于阿

nîu duō luï sān miǎo sān pú tí bù fù tuì zhuǎn ruî jiàn ruî chù ruî yíng ruî sîng ruî zàn suí zhú nǎi

耨多罗三藐三菩提不复退转;若见、若触,若迎、若送,若暂随逐,乃

zhì mângzhōngjiàn wãn wǒ zhě jiē yì rú shì huî yǒu zhîngshēng yī rì yī yâ yì niàn yú wǒ jí dã chãng shú

至梦中见闻我者,皆亦如是。或有众 生,一日一夜忆念于我,即得成熟;

huî qī rì qī yâ bàn yuâ yī yuâ bàn nián yī nián bǎi niánqiānnián yī jiã bǎi jiã nǎi zhì bù kě shuō bù

或七日七夜、半月一月、半年一年、百年千年、一劫百劫,乃至不可说不

kě shuō fï chà wēi chãn shù jiã yì niàn yú wǒ ãr chãng shú zhě huî yì shēng huî bǎi shēng nǎi zhì bù kě shuō

可说佛刹微尘数劫,忆念于我而成熟者;或一生、或百生,乃至不可说

bù kě shuō fï chà wēi chãn shù shēng yì niàn yú wǒ ãr chãng shú zhě huî jiàn wǒ fàng dà guāngmíng huî jiàn wǒ zhân

不可说佛刹微尘数生,忆念于我而成熟者;或见我放大光明,或见我震

dîng fï chà huî shēng bù wâi huî shēnghuān xǐ jiē dã chãng shú shàn nán zǐ wǒ yǐ rú shì děng fï chà wēi

动佛刹,或生怖畏,或生欢喜,皆得成熟。善男子!我以如是等佛刹微

chãn shù fāngbiàn mãn lìng zhū zhîngshēng yú ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí dã bù tuì zhuǎn shàn nán zǐ ruî yǒu

尘数方便门,令诸众 生于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。善男子!若有

zhîngshēngjiàn wãn yú wǒ qīngjìng chà zhě bì dã shēng cǐ qīngjìng chà zhōng ruî yǒu zhîngshēng jiàn wãn yú wǒ qīng

众 生见闻于我清净刹者,必得生此清净刹中;若有众 生,见闻于我清

jìngshēn zhě bì dã shēng wǒ qīngjìngshēnzhōng shàn nán zǐ rǔ yìngguān wǒ cǐ qīngjìngshēn

净身者,必得生我清净身中。善男子!汝应观我此清净身。

ěr shí shàn cái tïng zǐ guān pǔ xián pú sà shēn xiàng hǎo zhī jiã yī yī máo kǒngzhōng jiē yǒu bù kě

尔时,善财童子观普贤菩萨身,相好肢节,一一毛孔中,皆有不可

shuō bù kě shuō fï chà hǎi yī yī chà hǎi jiē yǒu zhū fï chū xīng yú shì dà pú sà zhîng suǒ gîng wãi rào

说不可说佛刹海;一一刹海,皆有诸佛出兴于世,大菩萨众所共围绕。

yîu fù jiàn bǐ yí qiâ chà hǎi zhǒngzhǒngjiàn lì zhǒngzhǒngxíngzhuàng zhǒngzhǒngzhuāng yán zhǒngzhǒng dà shān

又复见彼一切刹海,种 种建立、种 种形 状 、种 种 庄 严、种 种大山,

zhōu zā wãi rào zhǒngzhǒng sâ yún mí fù xū kōng zhǒngzhǒng fï xīng yǎn zhǒngzhǒng fǎ rú shì děng shì gâ

周匝围绕,种 种色云弥覆虚空,种 种佛兴、演种 种法,如是等事,各

gâ bù tïng yîu jiàn pǔ xián yú yī yī shì jiâ hǎi zhōng chū yí qiâ fï chà wēi chãn shù fï huà shēn yún zhōubiàn

各不同。又见普贤于一一世界海中,出一切佛刹微尘数佛化身云,周遍

shí fāng yí qiâ shì jiâ jiào huà zhîngshēng lìngxiàng ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí shí shàn cái tïng zǐ yîu

十方一切世界,教化众 生,令向阿耨多罗三藐三菩提。时,善财童子又

jiàn zì shēn zài pǔ xiánshēn nâi shí fāng yí qiâ zhū shì jiâ zhōng jiào huà zhîngshēng yîu shàn cái tïng zǐ qīn

见自身在普贤身内,十方一切诸世界中,教化众 生。又,善财童子,亲

jìn fï chà wēi chãn shù zhū shàn zhī shí suǒ dã shàn gēn zhì huì guāngmíng bǐ jiàn pǔ xián pú sà suǒ dã shàn gēn

近佛刹微尘数诸善知识所得善根、智慧光明,比见普贤菩萨所得善根,

bǎi fân bù jí yī qiān fân bù jí yī bǎi qiān fân bù jí yī bǎi qiān yì fân nǎi zhì suàn shù pì yù yì bù

百分不及一,千分不及一,百千分不及一,百千亿分,乃至算数譬谕亦不

nãng jí shì shàn cái tïng zǐ cïng chū fā xīn nǎi zhì dã jiàn pǔ xián pú sà yú qí zhōngjiān suǒ rù yí qiâ zhū

能及,是善财童子从初发心,乃至得见普贤菩萨,于其中间所入一切诸

fï chà hǎi jīn yú pǔ xián yī máo kǒngzhōng yī niàn suǒ rù zhū fï chà hǎi guî qián bù kě shuō bù kě shuō fï

佛刹海,今于普贤一毛孔中,一念所入诸佛刹海,过前不可说不可说佛

chà wēi chãn shù bâi rú yī máo kǒng yí qiâ máo kǒng xī yì rú shì

刹微尘数倍;如一毛孔,一切毛孔,悉亦如是。

shàn cái tïng zǐ yú pǔ xián pú sà máo kǒng chà zhōng xíng yī bù guî bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn

善财童子于普贤菩萨毛孔刹中,行一步,过不可说不可说佛刹微尘

shù shì jiâ rú shì ãr xíng jìn wâi lái jiã yïu bù nãng zhī yī máo kǒngzhōng chà hǎi cì dì chà hǎi zàng

数世界;如是而行,尽未来劫,犹不能知一毛孔中刹海次第、刹海藏、

chà hǎi chā biã chà hǎi pǔ rù chà hǎi chãng chà hǎi huài chà hǎi zhuāng yán suǒ yǒu biān jì yì bù nãng

刹海差别、刹海普入、刹海成、刹海坏、刹海 庄 严,所有边际;亦不能

zhī fï hǎi cì dì fï hǎi zàng fï hǎi chā biã fï hǎi pǔ rù fï hǎi shēng fï hǎi miâ suǒ yǒu biān

知佛海次第、佛海藏、佛海差别、佛海普入、佛海生、佛海灭,所有边

jì yì bù nãng zhī pú sà zhîng hǎi cì dì pú sà zhîng hǎi zàng pú sà zhîng hǎi chā biã pú sà zhîng hǎi pǔ

际;亦不能知菩萨众海次第、菩萨众海藏、菩萨众海差别、菩萨众海普

rù pú sà zhîng hǎi jí pú sà zhîng hǎi sàn suǒ yǒu biān jì yì bù nãng zhī rù zhîngshēng jiâ zhī zhîng

入、菩萨众海集、菩萨众海散,所有边际;亦不能知入众 生界、知众

shēng gēn jiào huà tiáo fú zhū zhîngshēng zhì pú sà suǒ zhù shânshēn zì zài pú sà suǒ rù zhū dì zhū dào rú

生根、教化调伏诸众 生智、菩萨所住甚深自在、菩萨所入诸地诸道,如

shì děng hǎi suǒ yǒu biān jì shàn cái tïng zǐ yú pǔ xián pú sà máo kǒng chà zhōng huî yú yī chà jīng yú yī jiã

是等海所有边际。善财童子于普贤菩萨毛孔刹中,或于一刹,经于一劫,

rú shì ãr xíng nǎi zhì huî yǒu jīng bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù jiã rú shì ãr xíng yì bù yú cǐ

如是而行,乃至或有经不可说不可说佛刹微尘数劫,如是而行,亦不于此

chà mî yú bǐ chà xiàn niànniànzhōubiàn wú biān chà hǎi jiào huà zhîngshēng lìngxiàng ā nîu duō luï sān miǎo sān

刹没、于彼刹现,念念周遍无边刹海,教化众 生,令向阿耨多罗三藐三

pú tí

菩提。

dāng shì zhī shí shàn cái tïng zǐ zã cì dì dã pǔ xián pú sà zhū hân yuàn hǎi yǔ pǔ xiánděng yǔ zhū fï

当是之时,善财童子则次第得普贤菩萨诸行愿海,与普贤等,与诸佛

děng yì shēnchōng mǎn yí qiâ shì jiâ chà děng hân děng zhâng juã děng shãntōngděng fǎ lún děng biàn cái

等,一身充满一切世界,刹等、行等、正觉等、神通等、法轮等、辩才

děng yán cí děng yīn shēngděng lì wú wâi děng fï suǒ zhù děng dà cí bēi děng bù kě sī yì xiâ tuō

等、言辞等、音声等、力无畏等、佛所住等、大慈悲等、不可思议解脱

zì zài xī jiē tïngděng

自在,悉皆同等。

ěr shí pǔ xián pú sà mï hē sà jí shuōsîng yán

尔时,普贤菩萨摩诃萨即说颂言:

rǔ děng yìng chú zhū huî gîu yì xīn bù luàn ãr dì tīng

汝等应除诸惑垢,一心不乱而谛听,

wǒ shuō rú lái jù zhū dù yí qiâ xiâ tuō zhēn shí dào

我说如来具诸度,一切解脱真实道。

chū shì tiáo rïu shângzhàng fu qí xīn qīngjìng rú xū kōng

出世调柔胜 丈夫,其心清净如虚空,

hãngfàng zhì rì dà guāngmíng pǔ shǐ qún shēng miâ chī àn

恒放智日大光明,普使群生灭痴暗。

rú lái nán kě dã jiàn wãn wú liàng yì jiã jīn nǎi zhí

如来难可得见闻,无量亿劫今乃值,

rú yōu tán huā shí yī xiàn shì gù yìng tīng fï gōng dã

如优昙华时一现,是故应听佛功德。

suí shùn shì jiān zhū suǒ zuî pì rú huàn shì xiànzhîng yâ

随顺世间诸所作,譬如幻士现众业,

dàn wãi yuâ kě zhîngshēng xīn wâi cãng fēn biã qǐ xiǎngniàn

但为悦可众 生心,未曾分别起想念。

ěr shí zhū pú sà wãn cǐ shuō yǐ yì xīn kě yǎng wãi yuàn dã wãn rú lái shì zūn zhēn shí gōng dã xián

尔时,诸菩萨闻此说已,一心渴仰,唯愿得闻如来世尊真实功德。咸

zuî shì niàn pǔ xián pú sà jù xiū zhū hân tǐ xìngqīngjìng suǒ yǒu yán shuō jiē xī bù xū yí qiâ rú lái gîng

作是念:普贤菩萨具修诸行,体性清净,所有言说皆悉不虚,一切如来共

suǒ chēng tàn zuî shì niàn yǐ shēnshēng kě yǎng

所称叹。作是念已,深生渴仰。

ěr shí pǔ xián pú sà gōng dã zhì huì jù zú zhuāng yán yïu rú lián huā bù zhuï sān jiâ yí qiâ chãn gîu

尔时,普贤菩萨功德智慧,具足 庄 严,犹如莲华不著三界一切尘垢。

gào zhū pú sà yán rǔ děng dì tīng wǒ jīn yù shuō fï gōng dã hǎi yī dī zhī xiàng jí shuōsîng yán

告诸菩萨言:汝等谛听,我今欲说佛功德海一滴之相。即说颂言:

fï zhì guǎng dà tïng xū kōng pǔ biàn yí qiâ zhîngshēng xīn

佛智广大同虚空,普遍一切众 生心,

xī liǎo shì jiān zhū wàngxiǎng bù qǐ zhǒngzhǒng yì fēn biã

悉了世间诸妄想,不起种 种异分别。

yī niàn xī zhī sān shì fǎ yì liǎo yí qiâ zhîngshēng gēn

一念悉知三世法,亦了一切众 生根,

pì rú shàn qiǎo dà huàn shī niàn niàn shì xiàn wú biān shì

譬如善巧大幻师,念念示现无边事。

suí zhîngshēng xīn zhǒngzhǒng hân wǎng xī zhū yâ shì yuàn lì

随众 生心种 种行,往昔诸业誓愿力,

lìng qí suǒ jiàn gâ bù tïng ãr fï běn lái wú dîng niàn

令其所见各不同,而佛本来无动念。

huî yǒu chù chù jiàn fï zuî chōng mǎn shí fāng zhū shì jiâ

或有处处见佛坐,充满十方诸世界,

huî yǒu qí xīn bù qīngjìng wú liàng jiã zhōng bù jiàn fï

或有其心不清净,无量劫中不见佛。

huî yǒu xìn jiě lí jiāo màn fā yì jí dã jiàn rú lái

或有信解离憍慢,发意即得见如来,

huî yǒu chǎnkuáng bù jìng xīn yì jiã xún qiú mî zhí yù

或有谄诳不净心,亿劫寻求莫值遇。

huî yí qiâ chù wãn fï yīn qí yīn měi miào lìng xīn yuâ

或一切处闻佛音,其音美妙令心悦,

huî yǒu bǎi qiān wàn yì jiã xīn bù jìng gù bù wãn zhě

或有百千万亿劫,心不净故不闻者。

huî jiànqīngjìng dà pú sà chōng mǎn sān qiān dà qiān jiâ

或见清净大菩萨,充满三千大千界,

jiē yǐ jù zú pǔ xián hân rú lái yú zhōng yǎn rán zuî

皆已具足普贤行,如来于中俨然坐。

huî jiàn cǐ jiâ miào wú bǐ fï wú liàng jiã suǒ yán jìng

或见此界妙无比,佛无量劫所严净,

pí lú zhē nà zuì shâng zūn yú zhōng juã wù chãng pú tí

毗卢遮那最胜尊,于中觉悟成菩提。

huî jiànlián huā shângmiào chà xiánshǒu rú lái zhù zài zhōng

或见莲华胜妙刹,贤首如来住在中,

wú liàng pú sà zhîng wãi rào jiē xī qín xiū pǔ xián hân

无量菩萨众围绕,皆悉勤修普贤行。

huî yǒu jiàn fï wú liàngshîu guān zì zài děng suǒ wãi rào

或有见佛无量寿,观自在等所围绕,

xī yǐ zhù yú guàndǐng dì chōng mǎn shí fāng zhū shì jiâ

悉已住于灌顶地,充满十方诸世界。

huî yǒu jiàn cǐ sān qiān jiâ zhǒngzhǒngzhuāng yán rú miào xǐ

或有见此三千界,种 种 庄 严如妙喜,

ā chù rú lái zhù zài zhōng jí rú xiāngxiàng zhū pú sà

阿閦如来住在中,及如香 象诸菩萨。

huî jiàn yuâ juã dà míngchēng yǔ jīn gāngchuáng pú sà děng

或见月觉大名称,与金刚 幢 菩萨等,

zhù rú yuánjìngmiàozhuāng yán pǔ biàn shí fāngqīngjìng chà

住如圆镜妙 庄 严,普遍十方清净刹。

huî jiàn rì zàng shì suǒ zūn zhù shànguāngmíngqīngjìng tǔ

或见日藏世所尊,住善光明清净土,

jí yǔ guàndǐng zhū pú sà chōngbiàn shí fāng ãr shuō fǎ

及与灌顶诸菩萨,充遍十方而说法。

huî jiàn jīn gāng dà yàn fï ãr yǔ zhì chuáng pú sà jù

或见金刚大焰佛,而与智 幢 菩萨俱,

zhōuxíng yí qiâ guǎng dà chà shuō fǎ chú miâ zhîngshēng yì

周行一切广大刹,说法除灭众 生翳。

yī yī máo duān bù kě shuō zhū fï jù xiàng sān shí âr

一一毛端不可说,诸佛具相三十二,

pú sà juàn shǔ gîng wãi rào zhǒngzhǒngshuō fǎ dù zhîngshēng

菩萨眷属共围绕,种 种说法度众 生。

huî yǒu guānjiàn yī máo kǒng jù zú zhuāng yán guǎng dà chà

或有观见一毛孔,具足 庄 严广大刹,

wú liàng rú lái xī zài zhōng qīngjìng fï zǐ jiē chōng mǎn

无量如来悉在中,清净佛子皆充满。

huî yǒu jiàn yī wēi chãn nâi jù yǒu hãng shā fï guï tǔ

或有见一微尘内,具有恒沙佛国土,

wú liàng pú sà xī chōng mǎn bù kě shuō jiã xiū zhū hân

无量菩萨悉充满,不可说劫修诸行。

huî yǒu jiàn yī máo duān chù wú liàngchãn shā zhū shā hǎi

或有见一毛端处,无量尘沙诸刹海,

zhǒngzhǒng yâ qǐ gâ chà biã pí lú zhē nà zhuǎn fǎ lún

种 种业起各差别,毗卢遮那转法轮。

huî jiàn shì jiâ bù qīngjìng huî jiànqīngjìng bǎo suǒ chãng

或见世界不清净,或见清净宝所成,

rú lái zhù shîu wú liàng shí nǎi zhì niâ pán zhū suǒ xiàn

如来住寿无量时,乃至涅槃诸所现。

pǔ biàn shí fāng zhū shì jiâ zhǒngzhǒng shì xiàn bù sī yì

普遍十方诸世界,种 种示现不思议,

suí zhū zhîngshēng xīn zhì yâ mǐ bù huà dù lìngqīngjìng

随诸众 生心智业,靡不化度令清净。

rú shì wú shàng dà dǎo shī chōng mǎn shí fāng zhū guï tǔ

如是无上大导师,充满十方诸国土,

shì xiànzhǒngzhǒngshãntōng lì wǒ shuōshǎo fân rǔ dāngtīng

示现种 种神通力,我说少分汝当听。

huî jiàn shì jiā chãng fï dào yǐ jīng bù kě sī yì jiã

或见释迦成佛道,已经不可思议劫,

huî jiàn jīn shǐ wãi pú sà shí fāng lì yì zhū zhîngshēng

或见今始为菩萨,十方利益诸众 生。

huî yǒu jiàn cǐ shì shī zǐ gîng yǎng zhū fï xiū xíng dào

或有见此释师子,供养诸佛修行道,

huî jiàn rãn zhōng zuì shâng zūn xiànzhǒngzhǒng lì shãntōng shì

或见人中最胜尊,现种 种力神通事。

huî jiàn bù shī huî chí jiâ huî rěn huî jìn huî zhū chán

或见布施或持戒,或忍或进或诸禅,

bō rě fāngbiànyuàn lì zhì suí zhîngshēng xīn jiē shì xiàn

般若方便愿力智,随众 生心皆示现。

huî jiàn jiū jìng bō luï mì huî jiàn ān zhù yú zhū dì

或见究竟波罗蜜,或见安住于诸地,

zǒng chí sān mâi shãn tōng zhì rú shì xī xiàn wú bù jìn

总持三昧神通智,如是悉现无不尽。

huî xiàn xiū xíng wú liàng jiã zhù yú pú sà kān rěn wâi

或现修行无量劫,住于菩萨堪忍位,

huî xiàn zhù yú bù tuì dì huî xiàn fǎ shuǐ guàn qí dǐng

或现住于不退地,或现法水灌其顶。

huî xiàn fàn shì hù shì shēn huî xiàn chà lì pï luï mãn

或现梵释护世身,或现刹利婆罗门,

zhǒngzhǒng sâ xiàng suǒ zhuāng yán yïu rú huàn shī xiànzhîngxiàng

种 种色相所 庄 严,犹如幻师现众 像。

huî xiàn dōu shuài shǐ jiàngshãn huî jiàngōngzhōngshîu pín yù

或现兜率始降神,或见宫中受嫔御,

huî jiàn qì shě zhū rïng lâ chū jiā lí sú xíng xuã dào

或见弃舍诸荣乐,出家离俗行学道。

huî jiàn shǐ shēng huî jiàn miâ huî jiàn chū jie xuã yì hân

或见始生或见灭,或见出家学异行,

huî jiàn zuî yú pú tí shù xiáng fú mï jūn chãngzhâng juã

或见坐于菩提树,降伏魔军成 正觉。

huî yǒu jiàn fï shǐ niâ pán huî jiàn qǐ tǎ biàn shì jiān

或有见佛始涅槃,或见起塔遍世间,

huî jiàn tǎ zhōng lì fï xiàng yǐ zhī shí gù rú shì xiàn

或见塔中立佛像,以知时故如是现。

huî jiàn rú lái wú liàngshîu yǔ zhū pú sà shîu zūn jì

或见如来无量寿,与诸菩萨授尊记,

ãr chãng wú shàng dà dǎo shī cì bǔ zhù yú ān lâ chà

而成无上大导师,次补住于安乐刹。

huî jiàn wú liàng yì qiān jiã zuî fï shì yǐ rù niâ pán

或见无量亿千劫,作佛事已入涅槃,

huî jiàn jīn shǐ chãng pú tí huî jiànzhâng xiū zhū miàoxíng

或见今始成菩提,或见正修诸妙行。

huî jiàn rú lái qīng jìng yuâ zài yú fàn shì jí mï gōng

或见如来清净月,在于梵世及魔宫,

zì zài tiāngōng huà lâ gōng shì xiànzhǒngzhǒng zhū shãnbiàn

自在天宫化乐宫,示现种 种诸神变。

huî jiàn zài yú dōu shuàigōng wú liàng zhū tiāngîng wãi rào

或见在于兜率宫,无量诸天共围绕,

wãi bǐ shuō fǎ lìng huān xǐ xī gîng fā xīn gîng yǎng fï

为彼说法令欢喜,悉共发心供养佛。

huî jiàn zhù zài yâ mï tiān dāo lì hù shì lïng shãn chù

或见住在夜摩天,忉利护世龙神处,

rú shì yí qiâ zhū gōngdiàn mî bù yú zhōngxiàn qí xiàng

如是一切诸宫殿,莫不于中现其像。

yú bǐ rán dēng shì zūn suǒ sàn huā bù fā wãi gîng yǎng

于彼燃灯世尊所,散华布发为供养,

cïng shì liǎo zhī shēnmiào fǎ hãng yǐ cǐ dào huà qún shēng

从是了知深妙法,恒以此道化群生。

huî yǒu jiàn fï jiǔ niâ pán huî jiàn chū shǐ chãng pú tí

或有见佛久涅槃,或见初始成菩提,

huî jiàn zhù yú wú liàng jiã huî jiàn xū yú jí miâ dù

或见住于无量劫,或见须臾即灭度。

shēnxiàngguāngmíng yǔ shîumìng zhì huì pú tí jí niâ pán

身相 光明与寿命,智慧菩提及涅槃,

zhîng huì suǒ huà wēi yí shēng rú shì yī yī jiē wú shù

众会所化威仪声,如是一一皆无数。

huî xiàn qí shēn jí guǎng dà pì rú xū mí dà bǎo shān

或现其身极广大,譬如须弥大宝山;

huî jiàn jiā fū bù dîng yáo chōng mǎn wú biān zhū shì jiâ

或见跏趺不动摇,充满无边诸世界。

huî jiànyuánguāng yī xún liáng huî jiànqiān wàn yì yïu xún

或见圆光一寻量,或见千万亿由旬,

huî jiànzhào yú wú liàng tǔ huî jiànchōng mǎn yí qiâ chà

或见照于无量土,或见充满一切刹。

huî jiàn fï shîu bā shí nián huî shîu bǎi qiān wàn yì suì

或见佛寿八十年,或寿百千万亿岁,

huî zhù bù kě sī yì jiã rú shì zhǎnzhuǎn bâi guî cǐ

或住不可思议劫,如是展转倍过此。

fï zhì tōng dá jìng wú ài yī niàn pǔ zhī sān shì fǎ

佛智通达净无碍,一念普知三世法,

jiē cïng xīn shí yīn yuán qǐ shēng miâ wú cháng wú zì xìng

皆从心识因缘起,生灭无常无自性。

yú yī chà zhōngchãngzhâng juã yí qiâ chà chù xī yì chãng

于一刹中 成 正觉,一切刹处悉亦成,

yí qiâ rù yī yī yì ěr suí zhîngshēng xīn jiē shì xiàn

一切入一一亦尔,随众 生心皆示现。

rú lái zhù yú wú shàng dào chãng jiù shí lì sì wú wâi

如来住于无上道,成就十力四无畏,

jù zú zhì huì wú suǒ ài zhuǎn yú shí âr hân fǎ lún

具足智慧无所碍,转于十二行法轮。

liǎo zhī kǔ jí jí miâ dào fēn biã shí âr yīn yuán fǎ

了知苦集及灭道,分别十二因缘法,

fǎ yì yào shuō cí wú ài yǐ shì sì biànguǎng kāi yǎn

法义乐说辞无碍,以是四辩广开演。

zhū fǎ wú wǒ wú yǒu xiàng yâ xìng bù qǐ yì wú shī

诸法无我无有相,业性不起亦无失,

yí qiâ yuǎn lí rú xū kōng fï yǐ fāng biàn ãr fēn biã

一切远离如虚空,佛以方便而分别。

rú lái rú shì zhuàn fǎ lún pǔ zhân shí fāng zhū guï tǔ

如来如是转法轮,普震十方诸国土,

gōngdiànshān hã xī yáo dîng bù shǐ zhîngshēng yǒu jīng bù

宫殿山河悉摇动,不使众 生有惊怖。

rú lái pǔ yǎn guǎng dà yīn suí qí gēn yù jiē lìng xiâ

如来普演广大音,随其根欲皆令解,

xī shǐ fā xīn chú huî gîu ãr fï wâi shǐ shēng xīn niàn

悉使发心除惑垢,而佛未始生心念。

huî wãn shī jiâ rěn jīng jìn chán dìng bō rě fāng biàn zhì

或闻施戒忍精进,禅定般若方便智,

huî wãn cí bēi jí xǐ shě zhǒngzhǒng yīn cí gâ chā biã

或闻慈悲及喜舍,种 种音辞各差别。

huî wãn sì niàn sì zhâng qín shãn zú gēn lì jí juã dào

或闻四念四正勤,神足根力及觉道,

zhū niànshãntōng zhǐ guānděng wú liàngfāngbiàn zhū fǎ mãn

诸念神通止观等,无量方便诸法门。

lïngshãn bā bù rãn fēi rãn fàn shì hù shì zhū tiānzhîng

龙神八部人非人,梵释护世诸天众,

fï yǐ yī yīn wãi shuō fǎ suí qí pǐn lâi jiē lìng xiâ

佛以一音为说法,随其品类皆令解。

ruî yǒu tān yù chēn huì chī fân fù qiān jí jí jiāo chǎn

若有贪欲嗔恚痴,忿覆悭嫉及憍谄,

bā wàn sì qiān fán nǎo yì jiē lìng wãn shuō bǐ zhì fǎ

八万四千烦恼异,皆令闻说彼治法。

ruî wâi jù xiū bái jìng fǎ lìng qí wãn shuō shí jiâ hân

若未具修白净法,令其闻说十戒行,

yǐ nãng bù shī tiáo fú rãn lìng wãn jì miâ niâ pán yīn

已能布施调伏人,令闻寂灭涅槃音。

ruî rãn zhì liâ wú cí mǐn yàn wù shēng sǐ zì qiú lí

若人志劣无慈愍,厌恶生死自求离,

lìng qí wãn shuō sān tuō mãn shǐ dã chū kǔ niâ pán lâ

令其闻说三脱门,使得出苦涅槃乐。

ruî yǒu zì xìng shǎo zhū yù yàn bâi sān yǒu qiú jì jìng

若有自性少诸欲,厌背三有求寂静,

lìng qí wãn shuō zhū yuán qǐ yī dú juã châng ãr chū lí

令其闻说诸缘起,依独觉乘而出离。

ruî yǒu qīngjìngguǎng dà xīn jù zú shī jiâ zhū gōng dã

若有清净广大心,具足施戒诸功德,

qīn jìn rú lái jù cí mǐn lìng qí wãn shuō dà châng yīn

亲近如来具慈愍,令其闻说大乘音。

huî yǒu guï tǔ wãn yī châng huî âr huî sān huî sì wǔ

或有国土闻一乘,或二或三或四五,

rú shì nǎi zhì wú yǒu liàng xī shì rú lái fāngbiàn lì

如是乃至无有量,悉是如来方便力。

niâ pán jì jìng wâi cãng yì zhì hân shâng liâ yǒu chā biã

涅槃寂静未曾异,智行胜劣有差别,

pì rú xū kōng tǐ xìng yī niǎo fēi yuǎn jìn gâ bù tïng

譬如虚空体性一,鸟飞远近各不同。

fï tǐ yīn shēng yì rú shì pǔ biàn yí qiâ xū kōng jiâ

佛体音声亦如是,普遍一切虚空界,

suí zhū zhîngshēng xīn zhì shū suǒ wãn suǒ jiàn gâ chā biã

随诸众 生心智殊,所闻所见各差别。

fï yǐ guî qù xiū zhū hân nãng suí suǒ yuâ yǎn miào yīn

佛以过去修诸行,能随所乐演妙音,

wú xīn jì niàn cǐ yǔ bǐ wǒ wâi shuí shuō shuí bù shuō

无心计念此与彼,我为谁说谁不说。

rú lái miàn mãn fàng dà guāng jù zú bā wàn sì qiān shù

如来面门放大光,具足八万四千数,

suǒ shuō fǎ mãn yì rú shì pǔ zhào shì jiâ chú fán nǎo

所说法门亦如是,普照世界除烦恼。

jù zú qīngjìnggōng dã zhì ãr cháng suí shùn sān shì jiān

具足清净功德智,而常随顺三世间,

pì rú xū kōng wú rǎn zhuï wãi zhîngshēng gù ãr chū xiàn

譬如虚空无染著,为众 生故而出现。

shì yǒu shēng lǎo bìng sǐ kǔ yì shì zhù shîu chǔ yú shì

示有生老病死苦,亦示住寿处于世,

suī shùn shì jiān rú shì xiàn tǐ xìng qīng jìng tïng xū kōng

虽顺世间如是现,体性清净同虚空。

yí qiâ guï tǔ wú yǒu biān zhîngshēng gēn yù yì wú liàng

一切国土无有边,众 生根欲亦无量,

rú lái zhì yǎn jiē míng jiàn suí suǒ yìng huà shì fï dào

如来智眼皆明见,随所应化示佛道。

jiū jìng xū kōng shí fāng jiâ suǒ yǒu rãn tiān dà zhîngzhōng

究竟虚空十方界,所有人天大众 中,

suí qí xíngxiàng gâ bù tïng fï xiàn qí shēn yì rú shì

随其形相各不同,佛现其身亦如是。

ruî zài shā mãn dà zhîng huì tì chú xū fà fú jiā shā

若在沙门大众会,剃除须发服袈裟,

zhí chí yī bō hù zhū gēn lìng qí huān xǐ xī fán nǎo

执持衣钵护诸根,令其欢喜息烦恼。

ruî shí qīn jìn pï luï mãn jí wãi shì xiàn lãi shîu shēn

若时亲近婆罗门,即为示现羸瘦身,

zhí zhàng chí pínghãng jiã jìng jù zú zhì huì qiǎo tán shuō

执杖持瓶恒洁净,具足智慧巧谈说。

tǔ gù nà xīn zì chōng bǎo xī fēng yǐn lù wú yì shí

吐故纳新自充饱,吸风饮露无异食,

ruî zuî ruî lì bù dîng yáo xiàn sī kǔ hân cuī yì dào

若坐若立不动摇,现斯苦行摧异道。

huî chí bǐ jiâ wãi shì shī shàn dá yī fāng děng zhū lùn

或持彼戒为世师,善达医方等诸论,

shū shù tiān wãn dì zhîngxiàng jí shēn xiū jiù wú bù liǎo

书数天文地众 相,及身休咎无不了。

shēn rù zhū chán jí xiâ tuō sān mâi shãn tōng zhì huì hân

深入诸禅及解脱,三昧神通智慧行,

yán tán fěng yǒng gîng xī xì fāng biàn jiē lìng zhù fï dào

言谈讽咏共嬉戏,方便皆令住佛道。

huî xiànshàng fú yǐ yán shēn shǒu dài huā guàn yìn gāo gài

或现上服以严身,首戴华冠荫高盖,

sì bīngqián hîu gîng wãi rào jǐngzhîngxuān wēi fú xiǎowáng

四兵前后共围绕,警众宣威伏小王。

huî wãi tīng sîng duàn yù guān shàn jiě shì jiān zhū fǎ wù

或为听讼断狱官,善解世间诸法务,

suǒ yǒu yǔ duï jiē míng shěn lìng qí yí qiâ xī xīn fú

所有与夺皆明审,令其一切悉欣伏。

huî zuî dà chãnzhuān bì fǔ shànyîng zhū wáng zhì zhâng fǎ

或作大臣专弼辅,善用诸王治政法,

shí fāng lì yì jiē zhōubiàn yí qiâ zhîngshēng mî liǎo zhī

十方利益皆周遍,一切众 生莫了知。

huî wãi sù sàn zhū xiǎowáng huî zuî fēi xíngzhuǎn lún dì

或为粟散诸小王,或作飞行转轮帝,

lìng zhū wáng zǐ cǎi nǚ zhîng xī jiē shîu huà wú nãng câ

令诸王子采女众,悉皆受化无能测。

huî zuî hù shì sì tiān wáng tǒng lǐng zhū lïng yâ chā děng

或作护世四天王,统领诸龙夜叉等,

wãi qí zhîng huì ãr shuō fǎ yí qiâ jiē lìng dà xīn qìng

为其众会而说法,一切皆令大欣庆。

huî wãi dāo lì dà tiān wáng zhù shàn fǎ táng huān xǐ yuán

或为忉利大天王,住善法堂欢喜园,

shǒu dài huā guàn shuō miào fǎ zhū tiān jìn yǎng mî nãng câ

首戴华冠说妙法,诸天觐仰莫能测。

huî zhù yâ mï dōu shuàitiān huà lâ zì zài mï wáng suǒ

或住夜摩兜率天,化乐自在魔王所,

jū chǔ mï ní bǎo gōng diàn shuō zhēn shí hân lìng tiáo fú

居处摩尼宝宫殿,说真实行令调伏。

huî zhì fàn tiānzhîng huì zhōng shuō sì wú liàng zhū chán dào

或至梵天众会中,说四无量诸禅道,

pǔ lìnghuān xǐ biàn shě qù ãr mî zhī qí wǎng lái xiàng

普令欢喜便舍去,而莫知其往来相。

huî zhì ā jiā ní zhā tiān wãi shuō juã fân zhū bǎo huā

或至阿迦尼吒天,为说觉分诸宝华,

jí yú wú liàngshânggōng dã rán hîu shě qù wú zhī zhě

及余无量 圣功德,然后舍去无知者。

rú lái wú ài zhì suǒ jiàn qí zhōng yí qiâ zhū zhîngshēng

如来无碍智所见,其中一切诸众 生,

xī yǐ wú biānfāngbiàn mãn zhǒngzhǒngjiào huà lìngchãng jiù

悉以无边方便门,种 种教化令成就。

pì rú huàn shī shànhuàn shù xiàn zuî zhǒngzhǒng zhū huàn shì

譬如幻师善幻术,现作种 种诸幻事,

fï huà zhîngshēng yì rú shì wãi qí shì xiànzhǒngzhǒngshēn

佛化众 生亦如是,为其示现种 种身。

pì rú jìng yuâ zài xū kōng lìng shì zhîngshēngjiànzēngjiǎn

譬如净月在虚空,令世众 生见增减,

yí qiâ hã chí xiànyǐngxiàng suǒ yǒu xīng xiù duï guāng sâ

一切河池现影像,所有星宿夺光色。

rú lái zhì yuâ chū shì jiān yì yǐ fāng biàn shì zēng jiǎn

如来智月出世间,亦以方便示增减,

pú sà xīn shuǐxiàn qí yǐng shēng wãn xīng xiù wú guāng sâ

菩萨心水现其影,声闻星宿无光色。

pì rú dà hǎi bǎo chōng mǎn qīngjìng wú zhuï wú yǒu liàng

譬如大海宝充满,清净无浊无有量,

sì zhōu suǒ yǒu zhū zhîngshēng yí qiâ yú zhōngxiàn qí xiàng

四洲所有诸众 生,一切于中现其像。

fï shēn gōng dã hǎi yì ěr wú gîu wú zhuï wú biān jì

佛身功德海亦尔,无垢无浊无边际,

nǎi zhì fǎ jiâ zhū zhîngshēng mǐ bù yú zhōngxiàn qí yǐng

乃至法界诸众 生,靡不于中现其影。

pì rú jìng rì fàngqiānguāng bù dîng běn chù zhào shí fāng

譬如净日放千光,不动本处照十方,

fï rì guāngmíng yì rú shì wú qù wú lái chú shì àn

佛日光明亦如是,无去无来除世暗。

pì rú lïngwángjiàng dà yǔ bù cïngshēn chū jí xīn chū

譬如龙王降大雨,不从身出及心出,

ãr nãngzhān qià xī zhōubiàn dí chú yán râ shǐ qīngliáng

而能沾洽悉周遍,涤除炎热使清凉。

rú lái fǎ yǔ yì fù rán bù cïng yú fï shēn xīn chū

如来法雨亦复然,不从于佛身心出,

ãr nãng kāi wù yí qiâ zhîng pǔ shǐ miâ chú sān dú huǒ

而能开悟一切众,普使灭除三毒火。

rú lái qīng jìng miào fǎ shēn yí qiâ sān jiâ wú lún pǐ

如来清净妙法身,一切三界无伦匹,

yǐ chū shì jiān yán yǔ dào qí xìng fēi yǒu fēi wú gù

以出世间言语道,其性非有非无故。

suī wú suǒ yī wú bù zhù suī wú bù zhì ãr bù qù

虽无所依无不住,虽无不至而不去,

rú kōngzhōng huà mâng suǒ jiàn dāng yú fï tǐ rú shì guān

如空中画梦所见,当于佛体如是观。

sān jiâ yǒu wú yí qiâ fǎ bù nãng yǔ fï wãi pì yù

三界有无一切法,不能与佛为譬谕,

pì rú shān lín niǎo shîu děng wú yǒu yī kōng ãr zhù zhě

譬如山林鸟兽等,无有依空而住者。

dà hǎi mï ní wú liàng sâ fï shēn chā biã yì fù rán

大海摩尼无量色,佛身差别亦复然,

rú lái fēi sâ fēi fēi sâ suí yìng ãr xiàn wú suǒ zhù

如来非色非非色,随应而现无所住。

xū kōng zhēn rú jí shí jì niâ pán fǎ xìng jì miâ děng

虚空真如及实际,涅槃法性寂灭等,

wãi yǒu rú shì zhēn shí fǎ kě yǐ xiǎn shì yú rú lái

唯有如是真实法,可以显示于如来。

chà chãn xīn niàn kě shǔ zhī dà hǎi zhōngshuǐ kě yǐn jìn

刹尘心念可数知,大海中水可饮尽,

xū kōng kě liángfēng kě xì wú nãng jìn shuō fï gōng dã

虚空可量风可系,无能尽说佛功德。

ruî yǒu wãn sī gōng dã hǎi ãr shēnghuān xǐ xìn jiě xīn

若有闻斯功德海,而生欢喜信解心,

rú suǒ chēngyáng xī dāng h u î shân w ù y ú c ǐ huái y í niàn

如所称扬悉当获,慎勿于此怀疑念。